Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze OV s vedením města 2018

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 17.01.2018

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

Rozpočet 2018

Osadní výbory – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 38 tis. Kč (114 obyv.), Radonín 23 tis. Kč (70 obyv.), Stržanov 81 tis. Kč (243 obyv.) a Veselíčko 60 tis. Kč (181 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2017

Proplácení dokladů:

 • při akcích doložit pozvánkou, plakátem, fotografiemi
 • proplácení hovorného – dobíjení telefonů max. 1.000Kč/rok

Příprava na sečení trávy 2018

 • návrh rámcového harmonogramu sečí zaslán na OV 11.1.2018
 • místní části jsou zahrnuty do plánu sečí 2x ročně – požadují 3x ročně: odbor KS za současného stavu nemůže nabídnout zvýšení počtu sečí. Kapacita dodavatele je s otázkou, s navýšením sečí pro místní části bude vhodné i zvážení počtu sečí v ostatních lokalitách města, což bude mít vliv i na rozpočet, …

Vývoz kontejnerů, biopopelnic

 • pokud nebude vývoz zajištěn dle časového harmonogramu, oznámit oKS, který zajistí nápravu

Požadavek OV: při příštím zpracování, tisku informačních materiálů MHD, zahrnout informace o linkových spojích do místních částí.

Mělkovice

 1. autobusové zastávky u kapličky
 • 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště – jaro 2018
 • osvětlení: převěs přes silnici a světlo na stávající cizí sloup telekomunikační společnosti, jedná se o provizorní řešení) bude provedeno dle možností a počasí po novém roce
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 • 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • stále v řešení, oRUP v kontaktu s OV
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města
 • majitelé sousedních pozemků jsou informováni, připraveni zahájit údržbu zeleně zasahující do komunikace
 • zahájit jednání s majitelem pozemku zasahujícím ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města
 • v souvislosti s odstraněním živého plotu jsou postupně oslovováni vlastníci pozemků, v případě neprovedení řezu předmětného živého plotu, zajistí ošetření odbor komunálních služeb
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. nedodržení rychlosti
 • 24.11.2017 zaslána žádost na měření  maximální povolené rychlosti vozidel, dohledu nad BESIP na  MP a PČR dopravní inspektorát
 • měření v měsíci proběhlo, stále průběžně probíhá, OV bude na příštím setkání informován
 1. úklid zastávky u silnice I/19
 • zajistí oKS
 1. žádost o zaměření Hraniční cesty
 2. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • prověřit majetkoprávní vztahy: ve vlastnictví města
 1.  úklid okolo kontejneru
 • v případě potřeby zavolat na oKS, který zajistí odvoz
 1. vývoz kontejnerů
 • pokud nebude vývoz zajištěn – nahlásit oKS, zajistí nápravu

Radonín

 1. kanalizace
 • Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK (předpoklad do konce roku 2017)

změna PRVKUK provedena

 • OV bude průběžně informován, seznámen s projektovou dokumentací
 1. osvětlení cyklostezky
 • Napojení elektro nutné z obou stran od posledního sloupu VO před Hettichem a u sloupu v Radoníně přes rozpojovací pilířky. Délka cca 750 m, při předpokládané výšce sloupů VO 5 m a rozteče cca 30 m je cena odvozená dle průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 2017 ÚUR ve výšce cca 40 tis. Kč bez DPH na jedno svítidlo, tj  předpokládané náklady na realizaci cca 1 mil. Kč bez DPH bez projektu a případných dalších nákladů na přeložky apod.

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • požadavek na výměnu vchodových dveří

Soupis prací provedených do 05.01.2018 na objektu KD Veselíčko.

 • veškeré bourací práce
 • vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna
 • oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení
 • nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení
 • vyzdění všech příček nových sociálních zařízení
 • rošt pro nový podhled  sociálního zařízení
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 • zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku  
 • po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody:  v řešení
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště:

oKS na jaře prověří možnosti i dle již zpracovaného návrhu ORÚP i za účasti OV

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 • prověřit na odboru dopravy:
 • značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustranně
 • směrovka Veselíčko – schváleno PČR, odeslána žádost na ŘSD a následně KÚ o stanovení DZ – stále bez stanoviska z ŘSD – poté KÚ
 1. biopopelnice: žádost o vývoz 1x týdně (duben, květen, září, říjen, listopad)
 • pokud toto nebude nezbytné, nebude rozšířen na týdenní. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.
 1. pařezy (2x bříza, 1x javor, na hřišti): hromadně objednáno společně s dalšími v ZR, předpoklad realizaci během období vegetačního klidu
 2. Požadavky:

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule:     výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička:                    očištění oken: zajistí TSBM (jaro ¨- dle počasí)

hřiště:                         nátěr dřevěného přístřešku: zajistí TSBM – květen, červen 2018

Stržanov

 1. Revitalizace obce:
 • stavba předána: fi 3D zahrady + EKO GREEN technický dozor pan Radek Studený, kácení dle počasí
 • uskladnění dřeva ha hřišti, bude použito na herní prvky
 • kontrolní dny za účasti OV (p.Strašilová)
 • probíhá stále kácení – změny konzultovány na KD, budou zapracovány do projektové dokumentace a na dalších KD předloženy projektantkou
 •  úprava struhy naproti hřiště:  oKS provede místní šetření, situaci budeme sledovat, struhu udržovat, (není součástí projektu) u č.p.59 – parcela č. 31: požadavek OV na pokácení zeleně v nepřehledné zatáčce
 • v rámci revitalizace bylo provedeno kácení zeleně po oplocení, dále se jedná o zeleň na soukromém pozemku
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018 - IROP
 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018 - předpoklad rozhodnutí – květen 2018
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • plánováno v roce 2018, v rozpočtu města (TSBM) – předpoklad červenec, srpen
 • žádost od OV na cenovou nabídku na opravu střechy – drobné opravy střechy + výměna 2 trámů cca 20.000Kč - rekonstrukce celé: cca 500.000Kč
 • oprava vstupních dveří – zadáno fi Knoflíček k posouzení – částečně opraveno – zpevnění výztuží, dořešení jaro 2018
 1. Plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
 • oprava sloupu u rybníka: opraveno k 20.10.2017.
 1. V roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let)
 • 31.10.2017 – zaslán výsledek, dán na vědomí OV, v případě zájmu možná osobní návštěva a poskytnutí informací, není možné přeposlat, tisknout
 • zaslán dopis paní Ing. Tesařová (ředitelka ŘSD), žádost o informaci
 • ŘSD projednal výsledky měření se zástupci Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, na základě výsledku zadává studii proveditelnosti protihlukových stěn u domů, jejichž vlastníci s výstavbou předběžně souhlasili (předpoklad zpracování červen 2018)
 • vlastníci, kteří si přejí výměnu oken budou ŘSD informováni o podmínkách a podle jejich rozhodnutí ŘSD zajistí výměnu, předpoklad 2018
 1. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
 • momentálně na skladě KČT nemá k dispozici mapy, bude je však objednávat a budou k převzetí na jaře 2018. Dodávají je již v rámech, na všech místech stejně. Přesné umístění budeme konzultovat s odborem rozvoje a územního plánování, abychom nezasáhli do revitalizace zeleně
 1. požadavek na novou vývěsku: stávající ve velmi špatném stavu
 • odsouhlasen typ vývěsky s OV
 • zaslána žádost o souhlas na COOP
 1. el. zvonění ke kapličce
 • zadána poptávka, realizace do konce května
 1. návrh na snížení rychlosti v obci:
 • s ohledem na stavební a technický stav komunikace, a přihlédneme-li ještě k tomu, že tuto komunikaci využívají téměř výlučně řidiči místně znalí, se jeví snižování rychlosti jakýmkoli dopravním značením jako nadbytečné. Navíc pravděpodobnost, že by policejní orgány dohlížely na dodržování případné dopravní značky omezující maximální rychlost, se prakticky  přibližuje nule
 1. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 • vykáceno, plánována nová výsadba: Habrový plot, bude prováděna údržba živého plotu tak, aby nebránil rozhledům
 • šetření, prověření možnosti dopravního značení na místě: oD
 1. informativní radar
 • prověřit možnosti, napojení na VO, náklady
 1. Biopopelnice:
 • žádost o vývoz 1x týdně v letním období, tj. od začátku dubna do konce října. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.

další schůzka:            05.03.2018      15:00  v kanceláři pana místostarosty

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 05.03.2018

 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Adam Jelínek, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Petr Bloudek, Zdeněk Zikuška, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

 

 1. město bylo vyzváno k vyjádření ohledně přejezdů obou polních cest na Mělkovicích přes koleje, 22.3.2018 bude jednání – v 8.45 na prvním přejezdu od města, v 9.30 na druhém přejezdu a v 11.30 u přejezdu na Veselíčku (návrh dopravního řešení na základě podnětu SŽDC)
 • zástupci osadních výborů jsou na tato jednání přizváni
 • o účast požádáno pana Prokopa PČR, zástupce HZS

 

 1. úklid okolo kontejneru
 • v případě potřeby zavolat na oKS, který zajistí odvoz
 1. vývoz kontejnerů
 • pokud nebude vývoz zajištěn nahlásit oKS, zajistí nápravu

 

Mělkovice

 1. autobusové zastávky u kapličky
 • 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště – jaro 2018
 • osvětlení: převěs přes silnici a světlo na stávající cizí sloup telekomunikační společnosti, jedná se o provizorní řešení) bude provedeno dle možností a počasí
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 • 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • stále v řešení, oRUP v kontaktu s OV
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města
 • majitelé sousedních pozemků jsou informováni, připraveni zahájit údržbu zeleně zasahující do komunikace
 • zahájit jednání s majitelem pozemku zasahujícím ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města
 • v souvislosti s odstraněním živého plotu jsou postupně oslovováni vlastníci pozemků, v případě neprovedení řezu předmětného živého plotu, zajistí ošetření odbor komunálních služeb
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. nedodržení rychlosti
 • 24.11.2017 zaslána žádost na měření  maximální povolené rychlosti vozidel, dohledu nad BESIP na  MP a PČR dopravní inspektorát
 • měření v měsíci proběhlo, stále průběžně probíhá, OV bude na příštím setkání informován
 • v uplynulém období bylo provedeno 4x měření, celkem bylo řešeno 5 řidičů, kteří porušili povolenou rychlost.
 1. žádost o zaměření Hraniční cesty
 2. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • zaslán dopis oP na ZD Nové Město n.M.: Sdělení k pozemku KÚ Veselíčko u ZR
 • 5.3.2018 podána tel. informace: cestu nezoralo ZD, ZD plánuje schůzku přímo na místě, cestu zachová
 1. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení.

 

Radonín

 1. kanalizace
 • Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK (předpoklad do konce roku 2017)

změna PRVKUK provedena

 • podána žádost na Svaz vodovodů a kanalizací na přípravu projektu
 1. osvětlení cyklostezky
 • Napojení elektro nutné z obou stran od posledního sloupu VO před Hettichem a u sloupu v Radoníně přes rozpojovací pilířky. Délka cca 750 m, při předpokládané výšce sloupů VO 5 m a rozteče cca 30 m je cena odvozená dle průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 2017 ÚUR ve výšce cca 40 tis. Kč bez DPH na jedno svítidlo, tj  předpokládané náklady na realizaci cca 1 mil. Kč bez DPH bez projektu a případných dalších nákladů na přeložky apod.
 1. informace o plánovaném projektu: Naučná stezka kolem Vetelských rybníků

Veselíčko

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • KD dne 27.03.2018 v 11:00 hod za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic

Soupis prací provedených do 26.02.2018 na objektu KD Veselíčko.

 • veškeré bourací práce
 • vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna
 • oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení
 • nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení
 • vyzdění všech příček nových sociálních zařízení
 • rošt+ sádrokartonový podhled s tepelnou izolací
 • rozvody vody a kanalizace pro nové sociální zařízení
 • rozvody elektroinstalace
 • rozvody topení-bez radiátorů
 • probíhají nové omítky pod obklady a nad obklady
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 • zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku  
 • po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody:  v řešení
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště:

oKS na jaře prověří možnosti i dle již zpracovaného návrhu ORÚP i za účasti OV

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 • prověřit na odboru dopravy:
 • značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustranně
 • směrovka Veselíčko – schváleno PČR, odeslána žádost na ŘSD a následně KÚ o stanovení DZ – stále bez stanoviska z ŘSD – poté KÚ
 • 26.02.2018:  Krajský úřad vydal stanovení DZ, ŘSD dopravní značky objednalo. Až budou vyrobeny a dodány, budou osazeny
 • 01.03.2018 – Značky vyrobeny a dodány, v dohledné době (cca 2 – 3 týdny) budou instalovány
 • 5.3.2018 umístěny
 1. Požadavky:

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule:     výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička:                    očištění oken: zajistí TSBM (jaro ¨- dle počasí)

hřiště:                         nátěr dřevěného přístřešku: zajistí TSBM – květen, červen 2018

 1. dopravní značka č. B 20a nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h
 • umístěna bez příslušného projednání s dotčeným orgánem Policie ČR a bez řádného stanovení ze strany MěÚ Žďár n.S.  Tím se ten, kdo tam značku umístil, dopustil přestupku se sazbou pokuty až do 300.000,- Kč  zákon č. 13/1997 Sb.

Stržanov

 

 1. Revitalizace obce:

Provedené práce v období 29.1.2018 - 27.2.2018

 • Frézování pařezů
 • Kácení a ošetření dřevin
 • Odvoz a likvidace dřevní hmoty
 • Štěpkování dřevní hmoty
 • Pozastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

 

Plán práce na období 27.2.2018 - 13.3.2018

 • Zemní práce na objektu SO 02 - Obnova rybníčku (v závislosti na počasí budou zahájeny práce na obnově rybníčku u kapličky)
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018 - IROP
 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018 - předpoklad rozhodnutí – květen 2018
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • plánováno v roce 2018, v rozpočtu města (TSBM) – předpoklad červenec, srpen
 • žádost od OV na cenovou nabídku na opravu střechy – drobné opravy střechy + výměna 2 trámů cca 20.000Kč - rekonstrukce celé: cca 500.000Kč
 • oprava vstupních dveří – zadáno fi Knoflíček k posouzení – částečně opraveno – zpevnění výztuží, dořešení jaro 2018
 1. Plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
 • oprava sloupu u rybníka: opraveno k 20.10.2017.
 1. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
 • možné bezplatně převést mapu od KČT, místo musí být zkonzultováno i z hlediska dotace Ing. Lipusovou (zaslán dotaz)
 1. požadavek na novou vývěsku: stávající ve velmi špatném stavu
 • odsouhlasen typ vývěsky s OV
 • 20.02.2018 souhlas od COOP s umístěním
 • 6.2.2018 objednána
 • 6.3.2018 dodána
 1. el. zvonění ke kapličce
 • zadána poptávka, realizace do konce května
 1. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 • V případě zájmu o instalaci svodidla nutno řešit projektem včetně opěrné zdi – OKS nedoporučuje realizaci takovéto nemalé stavební úpravy. Zvážit doplnění DZ o upozornění na úzkou silnici nebo přednost v jízdě v jednom směru …
 • vyžádáno posouzení od oD doplnění DZ
 1. informativní radar
 • prověřit možnosti, napojení na VO, náklady
 1. Biopopelnice:
 • žádost o vývoz 1x týdně v letním období, tj. od začátku dubna do konce října. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.
 1. Zakrytí studny (není památka)
 • konzultováno s Regionálním muzeem
 • v řešení s památkáři NPÚ (za MěÚ Ing. Zuzana Vostřejšová), posouzení a doporučení vhodného zakrytí
 1. Dne 5.2. 2018 jsme obdrželi rezignaci 2 členů OV, paní Martiny Němcové, pana Milana Zicha. K projednání na radě města dne 12.03.2018 a na zastupitelstvu města dne 22.3.2018.

Nové požadavky OV:

 

 1. Umístění kontejnerů na jedno místo – ve spodní části místní části u rybníka, plochu pod kontejnery zpevnit,
 2. Zábradlí ke schodům, cesta od zastávky.
 3. Prořezání zeleně v okolí zastávek.

 

další schůzka:            25.04.2018      15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 25.04.2018

Přítomni: Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

 1. město bylo vyzváno k vyjádření ohledně přejezdů obou polních cest na Mělkovicích přes koleje a řešení přejezdu na Veselíčku
 2. proběhlo jednání, zápisy z proběhlých  jednání na místě rozeslány, v řešení doznačení přejezdů u Mělkovic, na Veselíčku není jasné, kdo a co objedná a uhradí , …

beze změny

Mělkovice

 1. autobusové zastávky u kapličky
 • 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště (jaro 2018) v řešení
 1. chodník podél komunikace
 • 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města – částečně provedeno, na podzim v době vegetačního klidu bude pokračováno
 • zahájit jednání s majitelem pozemku zasahující ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. žádost o zaměření Hraniční cesty
 3. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • zaslán dopis oP na ZD Nové Město n.M.: Sdělení k pozemku KÚ Veselíčko u ZR
 • 29.03.2018 schůzka přímo na místě s předsedou ZD + panem Kasperem oKS, OV Mělkovice pan Zástěra, OV Veselíčko pan Blažíček: ze strany ZD žádost o zaměření cesty, dle zaměření obnoví cestu, dá do původního stavu
 • zaměření objednáno u paní Tulisová, termín: 03.05.2018 v 14:00 - proběhlo
 1. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení: v řešení

Radonín

 1. kanalizace
 • změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • změna PRVKUK provedena
 • podána žádost na Svaz vodovodů a kanalizací na přípravu projektu.
 1. proběhla náhradní výsadba 2ks stromů 6ks keřů: dne 24.4.2018, na základě rozhodnutí (z ledna 2017) na parcelní číslo 7065/1 oŽP jako náhrada za pokácené stromy (2x olše) v této lokalitě. O umístění náhradních výsadeb v místních částech bude do budoucna  předem informován příslušný osadní výbor.
 2. Nové požadavky:

sečení břehů u cyklostezky

vyčištění skruží, žlabovek v celé délce

 • zaslána informace od VAS o čištění LT DN 150 Radonín - ZR: ve dnech 23.04. – 30.05.2018  

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018

KD dne 27.03.2018 v 11:00 hod za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic

Vyjádření OV dne 05.04.2018

 • dodělání kompletně chodby a horní místnosti. (žádost o zachování bočních dveří ze sálu, pro pořádání různých akci jsou tyto dveře důležité.

Právě probíhá:

Kompletace  zařizovacích předmětů, radiátorů, dveří, elektro…

Práce na chodbě: oprava omítek soklů, dlažba- tyto práce byly dohodnuty jako náhrada za betonáž podlahy v sále

Jsou objednány 2 ks oken do 2NP

 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště:

připravena schůzka s krajinářkou na 11.5.2018 v 11 hod. na místě (veškeré požadavky budou na místě projednány)

 • pařezy odfrézovány
 1. Žádost o realizaci chodníku(dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 1. Zjistit stav mimoúrovňového řešení (cyklostezka) silnice 1/19 směr Mělkovice, Veselíčko
 2. Požadavky:

prořez stromů

oprava cesty – zalepení děr

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule:     výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička:                    očištění oken: zajistí TSBM (jaro - dle počasí)

 •  

Stržanov

 1. Revitalizace obce:

Poděkování OV, předsedkyni za aktivní přístup, řešení aktuálních problémů a úkolů operativně.

Provedené práce v období 9.4.2018 - 23.4.2018

 • Odvoz a likvidace dřevní hmoty
 • Betonáž základu pod molo SO 02 - Obnova rybníčku
 • Zemní práce na objektu SO 02 - Obnova rybníčku
 • Parkové úpravy kolem Stržanovského rybníku
 • Výsadba dřevin

Plán práce na období 24.4.2018 - 7.5.2018

 • Zemní práce na objektu SO 02 - Obnova rybníčku
 • Výsadba dřevin
 • Dláždění zpevněných ploch kolem kaple
 • MTŽ truhlářských výrobků (mobiliář)

          

 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018- IROP
 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018 - předpoklad rozhodnutí – květen 2018
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • v  23.04.2018  v 7:30  předána stavba, stará škola, z důvodu rekonstrukce WC  v budově školy, přizváni zástupci OV (možnost výběru dlažby, obkladů)
 1. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
 • možné bezplatně převést mapu od KČT, místo musí být zkonzultováno i z hlediska dotace Ing. Lipusovou (zaslán dotaz)
 • rozcestník, který byl umístěn svépomocí (kůly pro mapu) je již odstraněn (paní Strašilová projednala s vlastníkem). Po dokončení akce - revitalizace zeleně ve Stržanově bude umístěna mapa od KČT v blízkosti stávajícího rozcestníku.
 1. požadavek na novou vývěsku: stávající ve velmi špatném stavu
 • předpoklad výměny do konce května
 1. el. zvonění ke kapličce, osvětlení kapličky – nasvětlení tzv. cibulky
 • zadána poptávka, realizace během června

 

 1. Informace k blokovému čištění
 • předpoklad v prvním květnovém týdnu, konkrétní termín bude upřesněn
 • dle sdělení OV již některé části v místní části hotové.
 1. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 • po ukončení revitalizace posouzení aktuálního stavu
 1. Zakrytí studny (není památka)
 • konzultováno s Regionálním muzeem (návrh zaslán OV)
 • v řešení s památkáři NPÚ (za MěÚIng. Zuzana Vostřejšová), posouzení a doporučení vhodného zakrytí
 1. Zrcadlo u č.p.70
 • 20.03.2018 (dáno na vědomí OV) schůzka za účasti pana Koubka (odbor dopravy) s paní Pasekovou ve věci umístění zrcadel. Při šetření na místě bylo paní Pasekové vysvětleno, že místo, které navrhuje je dostatečně široké, není zde důvod zrcadla umísťovat, je zapotřebí dodržovat dopravní předpisy, najíždět k pravé straně vozovky, nezajíždět vlevo přes půlku silnice.
 1. K  20.10.2017 vyšla nová metodika, která řeší hlukovou zátěž dopravy. Tato metodika je přísnější než předcházející. Studie, která byla zpracována se musí přepracovat, přepočítat HLUK Z DOPRAVY, zahrnout  dle této nové, platné metodiky do studie kterou si ŘSD objednalo u projekční kanceláře zabývající se touto problematikou.

 

 1. Umístění kontejnerů na jedno místo – ve spodní části místní části u rybníka, plochu pod kontejnery zpevnit: umístění u hřiště na stávající zpevněné ploše: splněno
 2. Zábradlí ke schodům, cesta od zastávky: objednáno.
 3. Žádost: prověřit způsob úhrady fotoknihy (cca 1.000Kč), příjem od poptávajících na kterou položku.
 4. Venkovské prodejny:     Z pravidel: „Obec do 5 000 obyvatel - prodejna musí být umístěna v sídle do 400 obyvatel. Za sídlo je považována samostatná část obce dle číselníku ČSÚ, může se jednat o mateřskou obec nebo místní část. V případě stavebního propojení částí obce nesmí přesáhnout součet počtu obyvatel těchto částí hranici 400 obyvatel.“

Město Žďár nad Sázavou s počtem obyvatel nad 5 000 obyvatel nemůže být žadatelem, tzn. ani žádná z jeho místních částí. 2.5.2018, opět ověřeno na KrÚ.

další schůzka:            13.06.2018      15:00  v kanceláři pana místostarosty

Zapsala:                      Radka Remarová