Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí OV s vedením města

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 6.4.2016

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Radek Zlesák, Ing. Jaroslav Kadlec,

Ing. Jan Zástěra, Zdeněk Zikuška, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Omluveni: Andrea Kučerová – osadní výbor Stržanov

Ing. Josef Klement

* přivítal přítomné, zahájil pravidelné setkání s osadními výbory

* prošel jednotlivé body, úkoly z minulého zápisu, (jednotlivě v zápisu níže)

* požadavek (již zasláno na osadní výbory emailem) na přítomnost zástupců osadních výborů na zasedáních zastupitelstva města

komunální odpad

* tabulka nákladů na komunální odpad (vypočítána z faktur ODAS, dělena počtem obyvatel), přílohou tohoto zápisu (Ing. Zástěra jí rozporoval, namítal, že pokud bychom chtěli mít relevantní čísla, museli bychom vážit odpad za každou místní částí zvlášť)

Ing. Jaroslav Kadlec

* každá místní část je zapotřebí brát zvlášť, náklady se liší dle počtu obyvatel

Mgr. Zdeněk Navrátil

* minimalizaci vzniku odpadů, odpad, který se vůbec nedostane do systému odvozů atd. je pro město nejvýhodnější. Ve směsném odpadu toho co nejméně, co nejvíce odpadu v tříděném, ne však v biopopelnicích, ale na kompostu, to je pro nás nejvýhodnější.

* možnosti byly konzultovány s odborníky – eliminovat vznik odpadů nejlépe pokud odpad skončí buď jako tříděný nebo v kompostérech

* za tříděný odpad neplatíme, je pro nás plus

* po roce provedeme analýzu, porovnáme

* v každém případě budeme na odpad doplácet, ale raději bychom volili cestu, která je ekologičtější, proto bychom vám rádi nabídli varianty, motivovali odpad třídit

* záleží na každé místní části zvlášť, potřebujeme od vás znát závazné stanovisko

* vyhláška by se měla schvalovat během října, listopadu

* po roce zhodnotíme systém třídění, zda je dostačující vývoz 1x za 14 dní, porovnáme náklady

návrh poplatků za odpady pro rok 2017

1. 600,--Kč/osoba/rok – vývoz 1x týdně

2. 450,--Kč/osoba/rok – vývoz 1x za 14 dní, pořízení zahradních kompostérů

* do poloviny května výstup z místních částí – jaký druh, kolik ks

* o výpůjčce (zahradní kompostéry) musí rozhodnout rada města, smlouvu musíme ošetřit, z hlediska udržitelnosti dotace, povinností 5 let kompostér mít umístěn na pozemku, po té by mohlo dojít k převedení do vlastnictví občanů 

zahradní kompostéry

Ing. Jaroslav Kadlec

* zahradní kompostéry ve vlastnictví města – s místními částmi řešit zápůjčkou

* velkoobjemový kontejner – vývoz 2x ročně ( jaro a podzim bude zachován, v případě potřeby je možné domluvit i vícekrát)

 

Veselíčko

kulturní dům

Ing. Jan Zástěra

* zadání poptávky není správné: zaměření stávajícího stavu včetně dokumentace pro změnu užívání stavby

* vysoutěžit by se mělo: dokumentace skutečného provedení s posouzením technického stavu konstrukcí eventuálně s vyhodnocením zda je, či není budova vhodná, které konstrukce je nutné vyměnit

* po té navrhuje setkání s Veselíčkem, zpracovat studii

* ze zadání nevyplývá, že bude proveden stavebně technický průzkum

 

Ing. Jaroslav Kadlec

* potřebujeme zjistit skutečný stav

* stanovit podmínky pro rekolaudaci na kulturní zařízení

* konstrukce, záměr – to jsou již další kroky

* nyní odešly poptávky – čekáme na odezvu

* v každém případě je v prvním kroku nutné zaměření stávajícího stavu – po té je možné učinit další kroky

* zakázka je na cca 40.000,--Kč

Ing. Radek Zlesák

* normy jsou daleko přísnější než v letech kdy se původně kulturní dům stavěl, zde je velmi nutné tuto stavbu dobře nazvat – zda kulturní dům, komunitní centrum atd.

* v poptávce je návrh stavebních úprav objektů

* shodneme se:

objekt, který budou využívat občané Veselíčka, Mělkovic

technické kroky:

1. zaměření stávajícího stavu

2. návrh stavebních úprav objektu

Mgr. Zdeněk Navrátil

* účelem budovy bude setkávání občanů, komunitní centrum

* záleží na tom, co si osady přejí:

1. kratší cesta – místnosti pro setkávání

2. širší projekt - můžeme paralelně připravovat – budeme muset počkat na dotace

* vznikl požadavek osadních výborů Mělkovic a Veselíčka, aby se vypověděla smlouva se stávajícím nájemcem bývalého objektu kulturního domu na Veselíčku a v tom jsme vyhověli

* delegovat z Veselíčka a Mělkovic osobu, které bude přítomna jednání ohledně kulturního domu

 

ostatní body

Ing. Jaroslav Kadlec

* jímka bude vyvezena do dubna, zdržení bylo z hlediska převodu, podepsání smlouvy

* cesta opravena

Radka Remarová

* stromy pokáceny, suché větve ořezány, v případě dalších suchých větví by se z hlediska bezpečnosti ještě doořezali

* během dubna bude provedeno s panem Kasperem šetření stavu místních komunikací přímo na místě

Další schůzka s vedením města dne 25.5.2016 v 15.00 hod v zasedací místnosti rady města.

Zapsala: Radka Remarová

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 25.5.2016

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Kadlec, Andrea Kučerová, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Zdeněk Zikuška, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Ing. Jaroslav Kadlec

 • zahradní kompostéry ve vlastnictví města – s místními částmi řešit zápůjčkou
 • velkoobjemový kontejner – vývoz 2x ročně ( jaro a podzim bude zachován, v případě potřeby je možné domluvit i vícekrát)
 • na informačním lze na OP vyzvednout tašky na tříděný odpad (předložit OP)

Komunální odpad:

 • na pravidelné schůzce s panem Odvárkou, pan starosta projedná možnosti: vážení, sledování množství
 • pokud jsou 2 rodiny v 1 domě, není problém vyvážet 2 popelnice
 • Mělkovice             1x za 14 dní odpady – 450,-- Kč – kompostéry
 • Radonín                1x týdně odpady 600,--Kč + biopopelnice
 • Stržanov                  1x týdně odpady 600,--Kč + biopopelnice
 • Veselíčko              1x týdně odpady 600,--Kč + biopopelnice

 

Veselíčko

 • místo na kontejnery – koncem června dotace, po té realizace – p. Kadlec
 • dodat na hřiště o dodání 2 laviček (dodáno)
 • úprava hřiště – posečení trávy
 • budova KD – vstup možný pouze za účelem odpočtu energií, větrání

pochvala od OV za hřiště, opravu cesty

 • oprava zámku na jímce (opraveno)
 • zámek-hřiště: OV zajistí sám
 • 12. 5. 2016 proběhla na Veselíčku schůzka s panem Pitkou, panem Kasperem (odvodnění cest  - křižovatka u Šilhana - cesta k Mužátkům – návrh: balená (spodní část, frézovaná)

- křižovatka u Broštíků č.p.69 pan Pitka zašle návrh na napojení se na kanalizaci

 

Radka Remarová

 • veškeré platby z položky OV je možné proplatit, vždy ale po domluvě
 • změna člena osadního výboru musí být projednána na zastupitelstvu měst
 • nutná přítomnost člena osadního výboru na zasedání zastupitelstvu města v případě projednávání bodu ohledně místní části
 • fi ELMIK – rozhlas – reklamace nahlášena, nutné prověřit všechny v místních částech
 • některé body, žádosti je nutné probrat, řešit přímo na místě, prosba o možnosti individuálních schůzek - projednání jednotlivých požadavků, nenechávat požadavky až na schůzku s vedením
 • v databázi věcí k zapůjčení máme stany (3x3m, 3x6m, reprobednu, lavičky, promítací plátno)

další schůzka 29.6.2016 v 15.00 hod.

Zapsala:       Radka Remarová

 

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 29.6.2016

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Kadlec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

 

Mgr. Zdeněk Navrátil

* získali jsme z kraje dotace na přípravu projektové dokumentace na vedení nemotorové dopravu 1/19 Jamské ( Veselíčko – Mělkovice)

* na Novoměstské nelze, nedoporučuje se na stávajícím tělese oddělovat cyklostezku

* nabízíme prostor ve Žďárském zpravodaji - pravidelná rubrika (co se událo + foto)

Veselíčko

Kulturní dům:

Ing. Jaroslav Kadlec

* zjištěn stávající stav

* máme návrh rekonstrukce soc.zařízení (včetně bezbariérových přístupů),

* prosba o zajištění schůzky: nejdříve vedení, poté Mělkovice, Veselíčko

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement

* schůzka do poloviny srpna přímo na místě

* 14 dní před schůzkou zaslat materiál na OV v elektronické podobě

* schůzka: max.2 zástupci z OV Veselíčko a Mělkovice, vedení města Žďár n.S., Ing. Kadlec, Ing. Škodová (připomínkování možné zaslat elektronicky, probrány budou přímo na místě)

* budova je zkolaudována jako průmyslový objekt, není možné jí využívat pro veřejnost

* veškeré požadavky se průběžně řeší (elektrika: .hřiště – hotovo, průřez větví podzim, cesty řeší pan Kasper s panem Pitkou, zjištění děr na komunikace bude přímo na místě: p. Remarová)

* poděkování OV vedení města za dobrou spolupráci, řešení problémů

* prosba o dodání kontejneru na papír

Radka Remarová

* čerpání z položky OV probíhá průběžně, bez problémů

další schůzka 14.9.2016 v 15.00 hod.

Zapsala: Radka Remarová

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 14.09.2016

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Jaroslav Kadlec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka,  Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Andrea Kučerová, Martina Němcová, Milan Zich, Radka Remarová

 

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Od místní části Veselíčka, Stržanova jsme již obdrželi návrh, žádost investice pro rok 2017. Mělkovice ve spolupráci s p.Remarovou dodají. Některé věci jsou již ve fázi projektování a rádi bychom žádali o dotaci na SFDI. Některé požadavky budou moci být splněny, realizovány v roce 2017, některé jsou delšího časového rozsahu.

Příští setkání (schůzky plánovat cca po 6 týdnech) bychom již měli mít žádosti spřipomínkovány z hlediska realizovatelnosti.

Každý organizátor akce má za povinnost prostor, ve kterém akci pořádá, uklidit. Kontejnery vám můžeme na požádání do místních částí dodat. Po akcích, naplnění těchto kontejnerů na objednání zajistíme vývoz, který bude hrazen z položky OV.

Veselíčko

Rádi bychom tak, jako na Stržanově je nyní v přípravě, zregenerovali zeleň na Veselíčku, upravili okolí KD, hřiště. Na jaře 2017 bychom měli mít po diskusi s vámi představu, mohli bychom začít připravovat projekt. Pokud vše dobře půjde, začali bychom v mimovegetační době (na podzim)  s kácením.

Ing. Jaroslav Kadlec

Místní část Radonín si zajišťuje sečení trávy sama, proplácíme benzín.

V případě vlastních aktivit – sečení, úprav ploch není problém proplatit naftu, benzín.

Za sečení okolo silnic III. třídy zodpovídá Správa a údržba silnic. Pokud budeme žádat SÚS o sečení v místních částech nad jejich plán, budou nám účtovány vícenáklady.

Stará cesta v Mělkovicích je zatím pro momentální potřeby dostatečně udržována (dle OV se využívá na procházky maminek s dětmi).

Dotaz Veselíčka na biopopelnice - z kraje jsme obdrželi neoficiální zprávu, v dotaci jsme uspěli. Jakmile budeme mít potvrzeno, zakoupíme, dodáme.

Cena 1 koše je 1.800KčRadka Remarová

 

Informace o jednotlivých akcích, které se v průběhu prázdnin v místních částech konaly a v měsíci září ještě konat budou.

 

Veselíčko                    02.07. Diskotéka 

30.07. Železný hasič  - soutěž O nejtvrdšího hasiče Veselíčka

13.08. Turnaj v ping pongu.

28.08. Dětský den - olympiáda  - hřiště Veselíčko + okolí

18.09.  Turnaj – nohejbal

Žďárský zpravodaj  

V září vyjde článek o místní části Veselíčko, poděkování paní Blažíčková, který nám příspěvek poslala.  Na měsíc říjen o napsání článku byl požádán OV Mělkovice, listopad bychom dali prostor Stržanovu a v prosinci místní části Radonín.

Místní části žádají o častější sečení trávy, plochy, okolo silnic.

Veselíčko          

Kulturní dům - okolí opraveno ke spokojenosti OV, dne 8. 9. proběhla pracovní schůzka vedení města a TSBM, OV byl o studii informován

9. 9. 2016 schůzka se zástupcem OV panem Blažíčkem – zkontrolovány veškeré požadavky, všechny jednotlivé body zkontrolovány, odsouhlaseny ke spokojenosti OV.

Vstupní brána na hřiště (koroze, chybějící krytky na slopky, uchycení pletiva do rámu, zavírání branky) - zadáno firmě, během příštího týdne bude opraveno (12.9.-16.9.2016).

Žádost o přesunutí pomníku po projednání s vedením města a s městským architektem bylo dohodnuto, že přesunutí pomníku bude realizováno po zpracování studie veřejného prostoru kolem bývalého KD, ze které bude nejprve určeno nejvhodnější místo na umístění pomníku v kontextu s celkovým řešením a teprve následně na to bude požádáno o povolení přemístění a toto přemístění projednáno. Vzhledem k časovému harmonogramu přesunu doporučujeme řešit úpravu stávajícího prostranství pomníku živým plotem, který by jej oddělil od hrací plochy. Případnou úpravu je nutné projednat s konzultujícím architektem Ing. arch. Ryškou - odpověď ORUP  (pan Zbyněk Ryška byl již o stanovisko požádán, zašle návrh).  

OV by rád přemístil pomník ke Kapličce.

Zrcadlo na křižovatce u Stejskalu – umístěno.

Cesta, kanál u Brostíkových – dokončeno.

Vybudování plochy pod kontejnery v současné době to není z hlediska fin. možné, dokončují se práce na jiných místech, dle možností.

Chodník okolo hasičárny - materiál dodalo město, práce – hasiči Veselíčko – velice pěkně uděláno.

další schůzka            09.11.2016 v 15.00

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďár nad Sázavou konaného dne 09.11.2016

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, JUDr. Stanislava Prokopová, Mgr. Martin Kunc, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Miloš Brabec, Martina Němcová, Radka Remarová

položka OV

Ing. Josef Klement

 • položka OV na 2017 se nemění, přepočet stejný jako v roce 2016 (příděl z rozpočtu města ve výši 333 Kč/obyvatele příslušné místní části Žďáru nad Sázavou, a to k 01.01. předcházejícího roku)

 Obecně závazné vyhlášky

 

 • vyhlášky budou zasílány OV k projednání, zpětného zaslání stanoviska OV, k zanesení požadavků OV do vyhlášky

Mgr. Zdeněk Navrátil: žádost o zaslání, nahlášení akcí po 22:00 pro rok 2017. Zachytit tradiční akce, nemusí se řešit datumově, důležitý je název akce.

Ing. Josef Klement

V červnu byla schválena (23. 6. 2016, platí od 24. 6. 2016, účinnost od 15. 7. 2016) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. V roce 2017, pravděpodobně v lednu nebo v únoru, se bude řešit vyhláška týkající se psů, veřejného pořádku (hluk o sobotách a nedělích, státních svátcích).

JUDr. Stanislava Prokopová

Vyhláška (veřejný pořádek) včetně mapového podkladu bude zaslána (koncem listopadu, začátkem prosince) OV k projednání. V případě potřeby, zájmu OV je možné zanést, zakreslit do podkladu místa, která OV požaduje. K projednání na ZM se připravuje na leden 2017.

K majetkoprávním úkonům bude požadováno, tak jako doposud, stanovisko OV (prodeje, směny, pronájem …)

Mgr. Martin Kunc

Veřejný pořádek – o nedělích a státních svátcích se zakazuje provoz veškerých hlučných strojů a přístrojů, zařízení. Vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství, které jsou specifikována.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů (http://www.zdarns.cz/vyhlasky/v032012.pdf)  na veřejném prostranství je v místech, kde docházelo k vážnému, opakovanému narušování veřejného pořádku. Veškerá místa jsou vyjmenována, zaznamenána do mapového podkladu.

 

 • dle zjištění jak na MP, tak i PČR v místních částech nebyly zaznamenány vážné problémy, nedochází zde k narušování veřejného pořádku, k trestné činnosti. V případě podezření na trestnou činnost je potřeba hned volat na MP.

 

Prohrnování silnice – v případě problému zavolat na dispečink MP.

Měření – ano, dle nové metodiky se radar nastavuje na 54Km, pokud dostaneme podnět, požádáme PČR.

 

Veselíčko

Radka Remarová

 • z důvodu plánované revitalizace zeleně odložena žádost přemístění pomníku – budeme řešit komplexně
 • popelnice na papír bude hned po novém roce – slíbeno paní Kozákovou
 • vybudování plochy pod kontejnery – jaro 2017
 • biopopelnice – dodání: leden – únor 2018

Projednávání návrhu rozpočtu:

1.  Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové – 2017 projekt

Mgr. Zdeněk Navrátil: nyní se připravuje žádost na SFDI (leden 2017) na chodník na Mělkovicích, část u Zámku a doplnění chodníku na ul.Žižkova, teoreticky v červenci bude II.kolo – mohla by se žádost podat, pokud nebude II.kolo dotace vyhlášeno, podáme žádost v roce 2018

2.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)

3.  Sociální zařízení v hasičské zbrojnici

4.  Výměna vrat v hasičské zbrojnici

5. Strouha od kapličky směrem k obchodu

 • upřesnit od OV místo, nedoporučuje se zatrubnění, nutný projekt

6. Zavedení pitné vody na výletiště – projekt 2017

7.  Oprava nájezdu na silnici (vedle hasičské zbrojnice cesta k rybníku vedle hasičské zbrojnice)

 • upřesnit místo od OV
 • ano – jaro 2017

další schůzka:            11.01.2017  15:00  v zasedací místnosti rady města

Zapsala:                      Radka Remarová

 

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 11.01.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Jiří Pavelka, Petr Bloudek, Miloš Brabec, Martina Němcová, Milan Zich, Radka Remarová

Položka OV - Osadní výbory – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části

 

2016 čerpáno zůstatek

Mělkovice       36 tis. Kč (108 obyv.)             35.626Kč                         374Kč       

Radonín          24 tis. Kč (68  obyv.)                   384Kč                    22.616Kč

Stržanov         80 tis. Kč (243 obyv.)             79.957Kč                           43Kč

Veselíčko        62 tis. Kč (186 obyv.)             61.979Kč                           21Kč

 

2017

Mělkovice       36 tis. Kč (108 obyv.)

Radonín          24 tis. Kč (71 obyv.)

Stržanov         80 tis. Kč (241 obyv.)

Veselíčko        62 tis. Kč (186 obyv.)

 

dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015                                   a počtu obyvatel k 1. 1. 2016.

 

 • žádost o  vyúčtování do 15.12.2017

 

Komunální odpad – platba 2017

Mělkovice       450Kč/rok/vývoz 1x za 14 dní (po dodání kontejnerů jaro 2017, oznámíme)

Stržanov         580Kč/rok/vývoz 1x za 7 dní

Veselíčko        580Kč/rok/vývoz 1x za 7 dní

Radonín          580Kč/rok/vývoz 1x za 7 dní

Biopopopelnice by měly být dodány v únoru 2017. Odbor komunálních služeb zašle na OV formulář – žádosti pro zájemce o biopopelnici.

Obecně závazné vyhlášky

 • připravujeme k projednání na březnové zastupitelstvo, bude zasláno OV k připomínkování

(rušení nočního klidu, alkohol, psi)

Veselíčko

1.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)

2. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici – dle financí v roce 2017

3.  Revitalizace Veselíčko:

     schůzka pana projektanta, Ing. Radek Gregor, s OV 13.12.2016, zadány požadavky, připomínky.

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • klade se důraz na prostranství okolo KD
 • nové místo pro památník
 • okolí hřiště, samotné hřiště, okolí obchodu
 • vše za předpokladu získání dotace
 • požádáno o studii: propojení chodníkem, vyřešili by se návazné vztahy – není to přímo v projektu, nejsou to uznatelné náklady
 • v II. polovině února lze projekt ukázat OV
 1. kabelová televize 

František Sobola

ředitel divize ICT

SATT a. s.

 • v místních částech v tuto chvíli napojení na rozvody kabelové televize možné není a v nejbližší době ani tyto lokality neplánujeme. Nicméně od příštího měsíce začneme nabízet novou službu iTV, což bude plnohodnotná alternativa ke stávající službě kabelové televize. Kabelovou televizi pak bude možné přijímat prostřednictvím připojení k síti internet. Televizi je možné sledovat na klasickém televizoru prostřednictvím set top boxu, u novějších typů televize nebude set top box nutný. Obecně lze říci, že základní stanice jako veřejnoprávní a volně dostupné komerční stanice lze dnes v přijatelné kvalitě přijímat z terestriálního vysílání a v případě požadavku na nadstandardní nabídku a vyšší kvalitu vysílání lze spolehlivě použít internetovou televizi. Ta kromě nabídky velkého počtu programů nabízí i interaktivní funkce jako je např. automatický archiv všech kanálů nebo pauza vysílání.

další schůzka:            01.03.2017  15:00  v zasedací místnosti rady města

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 01.03.2017

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška, Radka Remarová

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 

 • poděkování za zaslané připomínky
 • odbor majetkoprávní připravuje k projednání na zastupitelstvo města konané 23.03.2017

Ing. Josef Klement

 • dnes 01.03.obecně závazné vyhlášky předloženy k projednání na kontrolním výboru
 • zaslání ke schválení na ministerstvo

BIOpopelnice:

 •  na základě žádosti občanů se uzavírají smlouvy

duben 2017 -  termín dodání biopopelnic, hromadný rozvoz od firmy AVE

 • duben 2017 – dodání kompostérů do Mělkovic oKS paní Miluše Kozáková
 • vývoz 1x za 14 dní, v sezóně 1x za týden, veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města

Kompostéry:

 • objednáno 40ks velikosti 1400 l

 

Životní jubilea:

Ing. Josef Klement

 • Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) – vede, eviduje veškerá výročí
 • na pravidelných poradách jsme informováni, ti, kteří si přejí být navštíveni – navštěvujeme
 • každý oslavenec dostává domů písemný dotaz, zda si přeje být navštíven

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky

 

 • ve výrobě, při výměně čekárny dojde k opravě podesty
 • Ing. Wurzelová bude konzultovat možnost dotace z Bezpečné silnice
 • žádost OV:  na bokách plakátovací plochu
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • osadní výbor dodá předchozí korespondenci s SUS na OKS
 • prověřit majitele pozemku dle sdělení SUS není v jejich správě
 1. oprava a znovu zprovoznění kulturního domu na Veselíčku (viz.Veselíčko)
 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 1. žádost o prověření funkčnosti VO u spodní zastávky u silnice č.18
 • při prověřování funkčnosti nebyla objevena závada, pokud bude nový poznatek, hned zareagujeme 
 1. zaměření a obnovení cest

Ing. Jan Zástěra

 • nefunkční
 • problém: přejezdy (2x) – pokud zde nebude funkční cesta, ČD je mohou zrušit
 • při uzavření silnice I. třídy dochází k problémům

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • nejdříve rok 2018

Ing. Dana Wurzelová

 • jsou dvě možnosti řešení: posunout cesty a majetkoprávně  vyřešit nebo směnit –pokud je to reálné
 • R. Remarová svolá jednání majetkoprávního odboru, OKS – prověřit situaci

Ing. Jan Zástěra

 • žádost o zapůjčení stanu 1.7. a 22.7.2017 – zamluveno u p.Hrstkové

Radonín

 1. kanalizace

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • prověřují se i další možnosti

 

 1. prosba o obnovu chodníku opravu ke kapličce  
 • zrealizujeme

3. prodloužení cyklostezky od Hettichu

Ing. Kadlec:   

 • v souvislosti řešení křižovatky Chelčického
 • Ing. Škodová: na jednání s ŘSD bude připomínkovat

Veselíčko

1.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • podaná žádost o změnu užívání
 • podaná žádost o VPS, další vyjádření (OD, VAS, EoN). Dále je zadaná projektová dokumentace na elektriku, topení a zdravotechniku

Ing. Jaroslav Kadlec

 • návrh konzultován s OV
 • začátek realizace v roce 2017, jakmile bude administrativně vyřešeno
 1. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici – dle financí
 2. Zvážit vydláždění pod kontejnery, dodání 1 kontejneru u hasičské zbrojnice

4.  Revitalizace Veselíčko:

 • dne 15.02.2017 proběhl II. výrobní výbor nad projektovou dokumentací. Bylo dohodnuto, že navržená varianta bude konzultována s poskytovatelem dotace. Proběhla konzultace s poskytovatelem dotace – nyní se návrhy zapracovávají (oRUP).
 • OV bude pozván na III. Výrobní výbor

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • dotace: částka na zeleň v projektu je velmi nízká
 • na projektu se stále pracuje, bude připraven tak, aby se dal rozdělit na etapy (realizace dle priorit OV)
 • cílem je smysluplný projekt, s reprezentativním centrem obce

Miloš Brabec

 • prosba o dodání biopopelnice na hřiště (plánovaná brigáda OV - hasičů)

Jaroslav Blažíček

 • žádost o prořezání stromů v obci

Stržanov

 

 1. oprava rozhlasu provedena dne 13.02.2017
 2. silnice 37/I, radar, zklidnění dopravy
 • dne 28.02.2017 proběhla interní schůzka za účasti vedení města, vedoucího MP, zástupců odboru dopravy a komunálních služeb

výstup:            I. podání žádosti  o dlouhodobé obousměrné měření  PČR

II. na opětovné podání žádosti na kraj o povolení snížení rychlosti z 70Km/h -50Km/h

III. jednání, žádost na kraj:  vyjádření k zajíždění  všech spojů autobusů na točnu – oboustranná zastávka

 1. Realizace projektu:        Revitalizace obce:
 • bude vydáno územní rozhodnutí o změně užívání území  (oRUP)
 1. Rybník u hřiště - Stržanovský:
 • úprava okolí – štěpková cesta
 • prověřujeme dotační možnosti z ministerstva zemědělství
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • zahájeno spojené územní a stavební řízení  
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • 30.01.2017 projekční kancelář pana Pohanky – zjištění stavu, zaměření – návrh

06.03 plánovaná schůzka s OV přímo na místě, konzultace návrhu (pan Zich + projektantka paní Matoušková, pan Šorf, paní Remarová)

 1. oprava střechy budovy školy
 • plánovaná kontrolu + kontrola stavu trámů – březen-duben 2017 za účasti OV
 1. Připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • v řešení:  Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017
 1. Zajištění odpadkových košů v obci: 
 • k obchodu (akutní) – ano duben
 • u kapličky – řeší projekt
 1. Plánované akce VO:
 • projektant od E.onu započne činnost na jaře

  další schůzka:            05.04.2017  15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 05.04.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová

 

 

Vývěsky v místních částech města Žďáru nad Sázavou:

 

 • s platností od 15.03.2017 budou na kontaktní mailové adresy OV zasílány dokumenty pouze v elektronické podobě a nebudou již ve vývěskách fyzicky vyvěšovány pracovníky MěÚ. Od tohoto data tedy bude pouze pravomocí OV rozhodnout o tom, zda a které zaslané informace ve vývěskách zveřejní. Chceme tímto dát větší prostor pro vlastní aktivitu místní správy  a aktuálnost prezentovaných informací

 

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 

 • zastupitelstvo města stáhlo tento bod z jednání Dne 23.03.2017
 • k projednání na klubu Zastupitelů dne 27.04.2017

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

 • nová aplikace Přeplněný či rozbitý kontejner, kterou si můžete zdarma stáhnout do svých chytrých telefonů, umožnuje velice rychlý způsob předání takových informací odpovědným osobám
 •  

BIOpopelnice:

Ing. Dana Wurzelová

 • bio popelnice budou po převzetí od AVE postupně předávány, podle množství zájemců nahlášených u paní Kozákové budou žadatelé postupně uspokojováni
 • v současné době máme vyčerpán limit biopoplenic, pokud vznikne větší poptávka, zváží OKS jejich doobjednání, systémově budeme řešit, stále se ozývají noví zájemci
 • vývoz pro místní části bude 1x za 14 dní, budeme sledovat, pokud vznikne potřeba četnějšího vývozu, budeme  řešit aktuálně; zájmem a povinností města je především předcházet vzniku odpadů
 • informace o rozvozu popelnic budou zasílány sms

Kompostéry:

 

 • objednáno 40ks velikosti 1400 l
 • dodání do ZR  07.04. případně 10.04.2017, po té dle domluvy složeny na Mělkovicích, předání kompostérů na základě smlouvy (1x založeno na MěÚ, 1x majitel)
 • kontaktní osoba – pan Zástěra

Čištění místních částí:

 

 • pro Žďár je řešen blokovým čištěním
 • v místních částech počítáme nejdéle do konce dubna, pokud to postup čištění města umožní, tak i dříve
 • základní informace zveřejněna na stránkách města pod informacemi o blokovém čištění

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:

 

 • zahrnuto do plánu, budeme vás informovat o termínu

 

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 • čekárna, je vyrobená dle požadavků OV, proběhlo zadání výměny vč. nutných oprav, akce proběhne dle volné kapacity firem, předpoklad do konce dubna. Nelze hradit z dotace.

 

 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • oKS - prověří majitele pozemku, požádá o vyjádření SUS
 1. žádost o prověření funkčnosti VO u spodní zastávky u silnice č.18
 • funkčnost celé soustavy je průběžně sledována
 • prověřit OV od p.Bloudka, dochází k výpadkům
 1. zaměření a obnovení cest
 • naplánovaná schůzka oKS, oP, po té bude OV informován
 1. vánoční ozdoby
 • prověřit možnost převzetí staršího tipu od MěÚ (Sherkl)
 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice

Radonín

 

 1. kanalizace

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • prověřuje se technicky provozně nejvhodnější varianta
 • pracuje se na dokumentaci, SVAK prověřuje možnost dotací
 • VAS – předloží drobnou studii s vyčíslením nákladů (při využití varianty ČOV-ŽĎAS)
 1. oprava chodníku ke kapličce 
 • zahrnuto do plánu oprav
 • požadavek na umístění 2Ks laviček

Veselíčko

El.energie – hřiště:

 

 • evidence  spotřeby el. Energie, na konci roku bude přefakturováno na OV.  Nyní je odběr evidován na město.

1.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 1. vydláždění pod kontejnery
 • byl dodán požadovaný kontejner, OKS prověří nutnost vydláždit plochu pod kontejnery
 1. Stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník

4.  Revitalizace Veselíčko:

 

 • účast na III. výrobní výbor na projektovou dokumentaci na akci " Revitalizace centrální části Veselíčko "konaný dne 17/3/2017 v 10 hodin v RM
 • po předání dokumentace, zjištění ceny přesunu pomníku bude zažádáno o povolení o přesun
 • OV zvát na všechny výrobní výbory
 1. žádost zavedení 2x rozhlasu

k hájence, k bytové jednotce na silo

 1. VO – 1x
 • k bytové jednotce
 • oKS – prověří technické řešení

Stržanov

 

 

 1. Realizace projektu:          Revitalizace obce:
 • zažádáno o dotaci: Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU – STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle 4.4
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • zahájeno spojené územní a stavební řízení   (předpoklad do 09.04.2017 vydáno rozhodnutí)
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 1. Připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • v řešení:  Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017
 1. Zajištění odpadkových košů v obci: 
 • dodání 07.04.2017
 • k obchodu, ke kapličce
 1. plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • oKS prověří termíny  
 1. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti
 • na základě výsledku měření a dle vyjádření pana Vodičky ŘSD vzniká nárok rodinným domům na nová okna
 1. opona
 • OV zašle stanovisko, záměr, plán s oponou

 

další schůzka:            17.05.2017      15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 17.05.2017

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová

 

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 • zastupitelstvo města stáhlo tento bod z jednání Dne 23.03.2017
 • projednáno na klubu Zastupitelů dne 27.04.2017
 • k projednání 18.5. na zastupitelstvu města

BIOpopelnice: dodány - Radonín, Veselíčko, Stržanov – celkem předáno 97 kusů popelnic

Ing. Dana Wurzelová

 • město koupilo a předávalo použité biopopelnice
 • poškozené popelnice budou vyměněny až ve chvíli, kdy bude mít město znovu k dispozici jiné – bude nakupovat pouze s účastí dotace nebo jiné finanční spoluúčasti
 • vývoz v místních částech 1x 14 dní, bude sledováno a v případě potřeby zvážen častější svoz
 • vykryty veškeré žádosti, které byly podány do konce roku 2016
 • další žádosti případně výměny nefunkčních bio popelnic budou řešeny, jakmile budeme mít finanční spoluúčast z cizích zdrojů na zakoupení, pokud si občané zakoupí vlastní bio popelnici a nahlásí toto na úřad (paní Kozákové) bude město i tyto bio popelnice vyvážet

Kompostéry:

 • předáno 31 ks: Mělkovicím (financováno městem), 9 ks nabízíme dalším zájemcům – místní část Veselíčko zjistí zájem
 • pořízení dalších ks: čekáme na výsledek dotace, loňská žádost byla neúspěšná, výsledek letošní budeme vědět  ke konci roku

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:

 • pan Kvirín Klíma po dohodě s oKS osloví zástupce OV, aby se domluvili na konkrétním termínu

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 • čekárna, je vyrobená dle požadavků OV, proběhlo zadání výměny vč. nutných oprav, akce proběhne dle volné kapacity firem, předpoklad do konce dubna. Nelze hradit z dotace.

 Posun termínu, nejpozději do konce června.

 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • v řešení: oKS zaslalo dotaz na SÚS, vpusť je na pozemku kraje napojená komunikace v soukromém vlastnictví. Z SÚS odpověděli, že vpusť není v jejich správě, dle jejich názoru se o vpusť má starat vlastník napojené komunikace, poslán doplňující dotaz, jestli to skutečně takto vnímají.
 • dalším krokem by bylo oslovení kraje, který je vlastníkem komunikace.
 1. žádost o prověření funkčnosti VO u spodní zastávky u silnice č.18
 • OV si zajišťuje  opravy sám, oslovuje pana Sherkla – způsobeno projíždějícím vlakem
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhla schůzka a prohlídka na místě oKS, oP – p.Prokopová,, p.Kasper, p.Dvořák , po upřesnění zadání lze provést zaměření cest
 • komunitní kooridnátorka svolá schůzku i s osadním výborem na místě pro upřesnění požadavků
 1. vánoční ozdoby
 • prověřit možnost převzetí staršího tipu od MěÚ (Sherkl)

starší tip je v podstatě nepoužitelný – už do něj nejsou žárovky, nové cenově cca 10x dražší, pokud není nezbytně potřeba, nedoporučujeme rozšiřovat stávající rozsah

 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 • zaslána žádost na SÚS

Radonín

 1. kanalizace

Mgr. Zdeněk Navrátil

Zastupitelstvo bude na svém zasedání 18.5. projednávat změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací – krajský plán ( ke stávajícím možnostem přidat možnost připojení na ŽĎAS), případě odsouhlasení zaslání žádosti na kraj.

 • po té následují projekční práce
 • odbor životního prostředí informován
 • snaha využít dotační programy
 1. oprava chodníku ke kapličce 
 • zahrnuto do plánu oprav – požadavek na mozaiku, máme k dispozici, nutno přebrat ze zbytků: s panem  Kasperem dohodnuto
 • požadavek na umístění 2Ks laviček – mobilní, objednáno
 1. žádost o kontejner na bio Na Vejpustku – 1100L

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • pan projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení).
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 1. vydláždění pod kontejnery

 

 • byl dodán požadovaný kontejner, OKS prověří nutnost vydláždit plochu pod kontejnery

schůzka 15.5. 2017 na místě – nový kontejner dodán, kontejnery přesunuty mimo  hasičárnu na pevnější terén, oKS nedoporučuje v tomto místě zpevnění, není nezbytné

 • pokud vznikne problém s nepořádkem okolo kontejneru, budeme řešit
 1. stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník - zjistit – dohledat majitele: požádat: oP o součinnost

4.  revitalizace Veselíčko

 • po předání dokumentace, zjištění ceny přesunu pomníku bude zažádáno o povolení o přesun - PD předána – řešení povolení přesunu
 • OV žádá prověření jiného místa, navržené místo dle OV je nevhodné, velmi frekventované-exponované místo
 1. žádost zavedení 2x rozhlasu

k hájence, k bytové jednotce na silo

 1. VO
 • v obou místech nutno přívod el. přes žel. trať, což je technicky i finančně nevýhodné. Možnost napojit přes stávající nemovitost přes odpočtový elektroměr – nutná dohoda s vlastníkem nemovitosti a E.ON - nedoporučujeme. Solární panely jsou pro rozhlas nedostatečným zdrojem. Cena instalace VO se solárem cca 100 tis. Kč.
 • oKS osloví majitele hájenky, prověří možnost napojení, upozorňuje však, že je zde zapotřebí to právně řádně ošetřit (nestandartní, nemusí být trvalé řešení)
 • oKS prověří i podmínky dodání „radio vysílače“ veřejného rozhlasu do uvedených lokalit.

Stržanov

 

 1. realizace projektu:            Revitalizace obce
 • zažádáno o dotaci (leden – cca 6 měsíců rozhodnutí): Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU – STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle 4.4
 1. realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • zahájeno spojené územní a stavební řízení   (předpoklad do 09.04.2017 vydáno rozhodnutí)
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace: výzva září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzávírky silnice I/37
 1. rekonstrukce WC v budově školy:
 • 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 • příprava projektu – cenová kalkulace
 1. připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • v řešení:  Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017
 • žádost Eon o stavební povolení
 • žádost o opravu nefunkční lampy – v areálu hřiště
 1. Zajištění odpadkových košů v obci:  vyřešeno, dodáno
 2. plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO
 1. přemístění kontejnerů od Jednoty
 • domluveno místo s paní Kozákovou
 • nová žádost o 2 kontejnery: modrý, žlutý – oKS prověří nutnost a  možné umístění ve spolupráci s osadním výborem
 1. Požadavek na 2 zrcadla
 • OV – upřesní místa
 1. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let)
 • na základě výsledku měření a dle vyjádření pana Vodičky ŘSD vzniká nárok rodinným domům na nová okna – prověřeno na HOK ve Žďáře nad Sázavou – nárok nevznikl, doporučují zaslat námět, požadavek na nové měření
 1. opona
 • OV zašle stanovisko, záměr, plán s oponou
 1. FOND Vysočina, VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
 • žádost si může podat obec s méně jak 2.000 obyvateli. Bohužel tedy nemůžete být možnými žadateli. Počet obyvatel se nepočítá jen v místní části, ale v celé obce.
 1. Stržanovský rybník
 • zpracování projektu: oprava hráze, odbahnění - snaha o dotaci
 1. Prosba o materiál na lávku přes potok – požádat správce lesů

další schůzka:            28.06.2017      15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďárnad Sázavou konaného dne 28.06.2017

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová

 

Mgr. Zdeněk Navrátil: poděkoval SDH Veselíčko za účast na DNI ŽĎÁRU.

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 • OV Stržanov požádán o zaslání oficiální žádosti adresované radě města k projednání v radě města

BIOpopelnice:

Ing. Dana Wurzelová

 • GRANT VYSOČINA - dotace: po podepsání smlouvy budou zakoupeny nové (uznatelné náklady jsou až po podepsání smlouvy). Poškozené popelnice budou opraveny nebo vyměněny (pokud bude dostatečné množství nových koupených s podílem dotace).
 • předpoklad dodání: konec srpna

Kompostéry:

 • předáno:  31 ks Mělkovice, 9 ks předáno Veselíčko
 • bude opět podána žádost o dotaci (týká se roku 2018)

 

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:

 • zahrnuto do plánu (nyní se řeší aktuální požadavky po bouřce)

 

Zajíždění aut ke škol:

 • příprava preventivní projektu BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
 • žádost OV o důslednější kontrolu MP, represi

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 • dodavatel chce opravit obě zastávky cca současně (i s Radonínem).
 • požadavek realizace: nejdéle do konce prázdnin
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (probíhá administrativní proces)
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • v řešení: oKS urgoval dotaz na SÚS – zatím neúspěšně
 • uvažováno o svolání jednání kraj jako vlastník hlavní komunikace + vlastník napojené komunikace + město, bude projednáno ze strany KS s odborem dopravy
 1. zaměření a obnovení cest
 • komunitní koordinátorka svolá schůzku i s osadním výborem na místě pro upřesnění požadavků
 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 • zaslána žádost na SÚS – 19.06. posečeno
 • při posečení trávy svépomocí (po předchozí dohodě s oKS ) budou proplaceny náklady  na pohonné hmoty, oKS sdělí limity
 1. žádost o opravu komunikace (díra)
 2. oprava označníku – zastávka u ACHP
 3. žádost o kanalizaci - dlouhodobě

Radonín

 1. kanalizace

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • ZM schválilo záměr na řešení odvodu splaškových vod z Radonína na  ČOV ŽDAS. Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • požadavek OV na průběžné seznámení s projektem
 1. oprava chodníku ke kapličce 
 • zahrnuto do plánu oprav – předpoklad konec července
 • 2Ks laviček – dodáno
 1. žádost o kontejner na bio Na Vejpustku – 1100L – kontejner na BIO byl umístěn
 2. dle podmínek dotace  bude vyměněna čekárna na zastávce a opravena nástupní plocha.
 3. prosba o označení nové cyklotrasy na Nové Veselí ( 1.na začátku, rozcestí  Březí – Nové Veselí)
 4. osvětlení cyklostezky
 5. prověřit možnost 70 Km/h přes místní část

 

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení).
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 • předpoklad odevzdání projektu 10.07. – následuje stavební řízení (seznámení OV Veselíčko + Mělkovice)
 1. stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník - zjistit – dohledat majitele
 • OV - pravděpodobně postavilo původní JZD (prověřit – komunitní koordinátorka)

(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s.)

 1. revitalizace Veselíčko
 • přesun pomníku: povolení stavebního úřadu (podepsán souhlas s vlastníkem sousedního objektu)
 • zaslaná žádost na ministerstvo obrany
 1. žádost zavedení 2x rozhlasu  (k hájence, k bytové jednotce na silo)
 • s nejvyšší prioritou bude prověřena varianta zasílání zpráv, záznamu hlášení rozhlasu do emailu
 • solární panely jsou pro rozhlas nedostatečným zdrojem.
 • domovní přijímač nyní stojí cca 4.000 Kč, má menší citlivost, proto musí být vzdálen od ústředny do 1 km
 1. VO
 • v obou místech nutno přívod el. přes žel. trať, což je technicky i finančně nevýhodné. Možnost napojit přes stávající nemovitost přes odpočtový elektroměr – nutná dohoda s vlastníkem nemovitosti a E.ON - nedoporučujeme.
 • Cena instalace sloupu a svítidla VO se solárem cca 100 tis. Kč - nedoporučujeme.

Stržanov

 1. realizace projektu:            Revitalizace obce
 • zažádáno o dotaci (31.3.2017 – cca 6 měsíců rozhodnutí): Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU – STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle 4.4
 1. realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno rozhodnutí o umístění a povolení stavby – nabytí právní moci 14.6.2017
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 1. rekonstrukce WC v budově školy:
 • 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 • příprava projektu – cenová kalkulace slíbená projekční kanceláří do konce července
 1. připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • v řešení:  Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017
 • žádost Eon o stavební povolení
 • žádost o opravu nefunkční lampy – v areálu hřiště
 • odběrné místo zřízeno, do konce července bude dopojeno – přívod vedený zemí
 1. plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO
 1. přemístění kontejnerů od Jednoty
 • přemístěno 25.5.2017
 • umístěn žlutý na plasty
 1. Požadavek na 2 zrcadla
 • 30.6.2017 – souhlasné stanovisko PČR: Místní úprava DZ – místní komunikace v obci Stržanov, v místě připojení s komunikacemi u č.p. 56 a 57 – 2x odrazové zrcadlo.
 • nyní bude stanoveno dopravní značení a následně budou zrcadla umístěna
 1. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let)
 • 3.7. 2017 zaslána žádost OV na opětovné měření, žádost předána na KHS kraje Vysočina – vedoucímu oddělení HOK ve Žďáře nad Sázavou
 1. opona
 • OV zašle stanovisko, záměr, plán s oponou
 1. Stržanovský rybník (u hřiště)
 • stanovisko správce: tento rybník není vhodný pro rybniční hospodářství
 • schválený manipulační řád
 1. Prosba o materiál na lávku přes potok:
 • správce lesů informován, po upřesnění množství, druhu bude dodáno
 1. kontrolní měření na silnici /37
 • na základě požadavku Města Žďár nad Sázavou, bylo provedeno kontrolní měření

Územním odborem Žďár nad Sázavou, Dopravním inspektorátem a písemností ze dne 7.4.2017 k rukám starosty Města Žďár nad Sázavou sděleny i zjištěné počty překročených povolených rychlostí ze dne 2.4.2017 a 6.4.2017, kdy celkově bylo naměřeno 19 vozidel, jejichž řidiči překročili povolenou rychlost. V dané záležitosti bylo provedeno následné kontrolní měření v úseku I/37 dne 24.5.2017 a 29.5.2017 v celkovém čase šesti hodin v průběhu od ranních do odpoledních hodin, kdy bylo zjištěno 12 vozidel, jejichž řidiči překročili povolenou rychlost.

Na I/37 ve Stržanově je ze strany policie prováděno měření rychlosti vozidel při běžném výkonu služby namátkově a nepravidelně.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA Odbor služby dopravní policie na základě svých zjištění konstatuje, že :

- průjezdní úsek obcí Stržanov nelze hodnotit jako nehodovou lokalitu

- úsek silnice I/37 ve Stržanově se prozatím nejeví jako zcela vhodný pro úsekové měření

další schůzka:            6. září 2017                15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďárunad Sázavou konaného dne 06.09.2017

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

 

 

hlášení městského rozhlasu

 • 18.7. zaslán na OV návod pro zobrazení na webových stránkách MěÚ www.zdarns.cz

 

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 • dodavatel chce opravit obě zastávky cca současně (i s Radonínem).
 • osazení v tomto týdnu – předpoklad ve čtvrtek 7.9.2017.
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 • domluvena schůzka s OV, majiteli + oRUP
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • v řešení: oKS urgoval dotaz na SÚS – zatím neúspěšně
 • uvažováno o svolání jednání kraj jako vlastník hlavní komunikace + vlastník napojené komunikace + město, bude projednáno ze strany KS s odborem dopravy
 • projednáno s odborem dopravy, bude svoláno jednání na místě s majiteli dotčených komunikací (pozemků včetně odboru dopravy)
 1. zaměření a obnovení cest
 • dlouhodobý proces  I. vyřešení majetkoprávních vztahů
 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 • žádost na SÚS
 • při posečení trávy svépomocí (po předchozí dohodě s oKS ) budou proplaceny náklady  na pohonné hmoty, oKS stanovil limit na m2 ošetřovaného veřejného trávníku a rok. OV ve spolupráci s oKS – stanovení, zakreslení ploch, dle toho se stanoví celková výměra v místní části a max. možné náklady na údržbu za rok.
 1. žádost o opravu komunikace (díra)
 • předáno k řešení, 6.9.2017 opraveno
 1. oprava označníku – zastávka - opraveno
 2. žádost o kanalizaci - dlouhodobě
 3. OV – poděkování oKS, paní Miluši Kozákové za zajištění vývozu plastů 2x týdně

 

Radonín

 

 1. kanalizace
 • Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK
 1. dle podmínek dotace  bude vyměněna čekárna na zastávce a opravena nástupní plocha.
 • zahájeno, osazení čekárny předpoklad ve čtvrtek 7.9.2017.
 1. prosba o označení nové cyklotrasy na Nové Veselí ( 1.na začátku, rozcestí  Březí – Nové Veselí)
 • 12.7. – provedeno šetření na místě, zaslána žádost o stanovisko na PČR,
 • 24.7.2017 – souhlasné stanovisko, zrealizováno – značky umístěny
 1. osvětlení cyklostezky – nezahájeno
 2. prověřit možnost 70 Km/h přes místní část
 • PČR – 24.7.2017 – souhlasné stanovisko
 • oD požádán o stanovení trvalého dopravního značení (zveřejněno na úřední desce po dobu 30 dní), následně umístění

 

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení).
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 • předpoklad odevzdání projektu 10.07. – následuje stavební řízení (seznámení OV Veselíčko + Mělkovice – domluveno s Ing. Kadlecem + Ing. Petrem kdykoliv  dle časových možností OV po tel. domluvě)

 

 1. stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník - zjistit – dohledat majitele
 • OV - pravděpodobně postavilo původní JZD (prověřit – komunitní koordinátorka – prověřeno – není v majetku)

(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s. JZD - Ing. Zajíček – předseda)

 • OV:  zda a jaký záměr by měla místní část?
 1. revitalizace Veselíčko
 • přesun pomníku: povolení stavebního úřadu (podepsán souhlas s vlastníkem sousedního objektu) zaslaná žádost na ministerstvo obrany: 1. srpna obdržení souhlasu o přemístění, realizace podzim
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě): napojení od vlakového nádraží na stávající.   
 • schůzka přímo na místě komunitní koordinátorka + OV
 • prověření dotačních zdrojů
 • zjištění v jaké kroky byly učiněny

Stržanov

 

 1. realizace projektu:            Revitalizace obce
 • zažádáno o dotaci (31.3.2017 – cca 6 měsíců rozhodnutí): Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU – STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle 4.4
 • čekáme na písemné vyjádření poskytovatele dotace, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
 1. realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno rozhodnutí o umístění a povolení stavby – nabytí právní moci 14.6.2017
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

 lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018
 1. rekonstrukce WC v budově školy:
 • 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 • příprava projektu – cenová kalkulace slíbená projekční kanceláří do konce července
 • 07.08. – zaslána kalkulace od projekční kanceláře, poskytnuta OV
 1. připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • 11.08. dokončeno, pozván revizní technik - revize dne: 22.8.2017
 1. plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
 1. Požadavek na 2 zrcadla
 • umístěny
 • poděkování oD a oKS
 1. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let)
 • 3.7. 2017 zaslána žádost OV na opětovné měření, žádost předána na KHS kraje Vysočina – vedoucímu oddělení HOK ve Žďáře nad Sázavou
 • zaslán dle požadavku KHS podnět ( dle finančních možností KHS, měření se o prázdninách a v zimních měsících neprovádí)
 • 7.9. informace od KHS – měření provedeno v roce 2016, stále trvá vyhodnocení, cca do 30 dnů zašlou výsledky měření.
 1. Stržanovský rybník (u hřiště)
 • stanovisko správce: tento rybník není vhodný pro rybniční hospodářství
 • schválený manipulační řád
 • OV zašle vyjádření, na základě zaslaných materiálů, zda je zájem o správu rybníku
 1. Poděkování oKS – paní Kozákové za odstranění nahlášené černé skládky: čp.74 oKS odstraněno.

další schůzka:            18. října 2017             15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

 

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA