Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze OV s vedením města 2016

21. 7. 2016

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 6.4.2016

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Radek Zlesák, Ing. Jaroslav Kadlec,

Ing. Jan Zástěra, Zdeněk Zikuška, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Omluveni: Andrea Kučerová – osadní výbor Stržanov

Ing. Josef Klement

* přivítal přítomné, zahájil pravidelné setkání s osadními výbory

* prošel jednotlivé body, úkoly z minulého zápisu, (jednotlivě v zápisu níže)

* požadavek (již zasláno na osadní výbory emailem) na přítomnost zástupců osadních výborů na zasedáních zastupitelstva města

komunální odpad

* tabulka nákladů na komunální odpad (vypočítána z faktur ODAS, dělena počtem obyvatel), přílohou tohoto zápisu (Ing. Zástěra jí rozporoval, namítal, že pokud bychom chtěli mít relevantní čísla, museli bychom vážit odpad za každou místní částí zvlášť)

Ing. Jaroslav Kadlec

* každá místní část je zapotřebí brát zvlášť, náklady se liší dle počtu obyvatel

Mgr. Zdeněk Navrátil

* minimalizaci vzniku odpadů, odpad, který se vůbec nedostane do systému odvozů atd. je pro město nejvýhodnější. Ve směsném odpadu toho co nejméně, co nejvíce odpadu v tříděném, ne však v biopopelnicích, ale na kompostu, to je pro nás nejvýhodnější.

* možnosti byly konzultovány s odborníky – eliminovat vznik odpadů nejlépe pokud odpad skončí buď jako tříděný nebo v kompostérech

* za tříděný odpad neplatíme, je pro nás plus

* po roce provedeme analýzu, porovnáme

* v každém případě budeme na odpad doplácet, ale raději bychom volili cestu, která je ekologičtější, proto bychom vám rádi nabídli varianty, motivovali odpad třídit

* záleží na každé místní části zvlášť, potřebujeme od vás znát závazné stanovisko

* vyhláška by se měla schvalovat během října, listopadu

* po roce zhodnotíme systém třídění, zda je dostačující vývoz 1x za 14 dní, porovnáme náklady

návrh poplatků za odpady pro rok 2017

1. 600,--Kč/osoba/rok – vývoz 1x týdně

2. 450,--Kč/osoba/rok – vývoz 1x za 14 dní, pořízení zahradních kompostérů

* do poloviny května výstup z místních částí – jaký druh, kolik ks

* o výpůjčce (zahradní kompostéry) musí rozhodnout rada města, smlouvu musíme ošetřit, z hlediska udržitelnosti dotace, povinností 5 let kompostér mít umístěn na pozemku, po té by mohlo dojít k převedení do vlastnictví občanů 

zahradní kompostéry

Ing. Jaroslav Kadlec

* zahradní kompostéry ve vlastnictví města – s místními částmi řešit zápůjčkou

* velkoobjemový kontejner – vývoz 2x ročně ( jaro a podzim bude zachován, v případě potřeby je možné domluvit i vícekrát)

 

Veselíčko

kulturní dům

Ing. Jan Zástěra

* zadání poptávky není správné: zaměření stávajícího stavu včetně dokumentace pro změnu užívání stavby

* vysoutěžit by se mělo: dokumentace skutečného provedení s posouzením technického stavu konstrukcí eventuálně s vyhodnocením zda je, či není budova vhodná, které konstrukce je nutné vyměnit

* po té navrhuje setkání s Veselíčkem, zpracovat studii

* ze zadání nevyplývá, že bude proveden stavebně technický průzkum

 

Ing. Jaroslav Kadlec

* potřebujeme zjistit skutečný stav

* stanovit podmínky pro rekolaudaci na kulturní zařízení

* konstrukce, záměr – to jsou již další kroky

* nyní odešly poptávky – čekáme na odezvu

* v každém případě je v prvním kroku nutné zaměření stávajícího stavu – po té je možné učinit další kroky

* zakázka je na cca 40.000,--Kč

Ing. Radek Zlesák

* normy jsou daleko přísnější než v letech kdy se původně kulturní dům stavěl, zde je velmi nutné tuto stavbu dobře nazvat – zda kulturní dům, komunitní centrum atd.

* v poptávce je návrh stavebních úprav objektů

* shodneme se:

objekt, který budou využívat občané Veselíčka, Mělkovic

technické kroky:

1. zaměření stávajícího stavu

2. návrh stavebních úprav objektu

Mgr. Zdeněk Navrátil

* účelem budovy bude setkávání občanů, komunitní centrum

* záleží na tom, co si osady přejí:

1. kratší cesta – místnosti pro setkávání

2. širší projekt - můžeme paralelně připravovat – budeme muset počkat na dotace

* vznikl požadavek osadních výborů Mělkovic a Veselíčka, aby se vypověděla smlouva se stávajícím nájemcem bývalého objektu kulturního domu na Veselíčku a v tom jsme vyhověli

* delegovat z Veselíčka a Mělkovic osobu, které bude přítomna jednání ohledně kulturního domu

 

ostatní body

Ing. Jaroslav Kadlec

* jímka bude vyvezena do dubna, zdržení bylo z hlediska převodu, podepsání smlouvy

* cesta opravena

Radka Remarová

* stromy pokáceny, suché větve ořezány, v případě dalších suchých větví by se z hlediska bezpečnosti ještě doořezali

* během dubna bude provedeno s panem Kasperem šetření stavu místních komunikací přímo na místě

Další schůzka s vedením města dne 25.5.2016 v 15.00 hod v zasedací místnosti rady města.

Zapsala: Radka Remarová

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 25.5.2016

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Kadlec, Andrea Kučerová, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Zdeněk Zikuška, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Ing. Jaroslav Kadlec

 • zahradní kompostéry ve vlastnictví města – s místními částmi řešit zápůjčkou
 • velkoobjemový kontejner – vývoz 2x ročně ( jaro a podzim bude zachován, v případě potřeby je možné domluvit i vícekrát)
 • na informačním lze na OP vyzvednout tašky na tříděný odpad (předložit OP)

Komunální odpad:

 • na pravidelné schůzce s panem Odvárkou, pan starosta projedná možnosti: vážení, sledování množství
 • pokud jsou 2 rodiny v 1 domě, není problém vyvážet 2 popelnice
 • Mělkovice             1x za 14 dní odpady – 450,-- Kč – kompostéry
 • Radonín                1x týdně odpady 600,--Kč + biopopelnice
 • Stržanov                  1x týdně odpady 600,--Kč + biopopelnice
 • Veselíčko              1x týdně odpady 600,--Kč + biopopelnice

 

Veselíčko

 • místo na kontejnery – koncem června dotace, po té realizace – p. Kadlec
 • dodat na hřiště o dodání 2 laviček (dodáno)
 • úprava hřiště – posečení trávy
 • budova KD – vstup možný pouze za účelem odpočtu energií, větrání

pochvala od OV za hřiště, opravu cesty

 • oprava zámku na jímce (opraveno)
 • zámek-hřiště: OV zajistí sám
 • 12. 5. 2016 proběhla na Veselíčku schůzka s panem Pitkou, panem Kasperem (odvodnění cest  - křižovatka u Šilhana - cesta k Mužátkům – návrh: balená (spodní část, frézovaná)

- křižovatka u Broštíků č.p.69 pan Pitka zašle návrh na napojení se na kanalizaci

 

Radka Remarová

 • veškeré platby z položky OV je možné proplatit, vždy ale po domluvě
 • změna člena osadního výboru musí být projednána na zastupitelstvu měst
 • nutná přítomnost člena osadního výboru na zasedání zastupitelstvu města v případě projednávání bodu ohledně místní části
 • fi ELMIK – rozhlas – reklamace nahlášena, nutné prověřit všechny v místních částech
 • některé body, žádosti je nutné probrat, řešit přímo na místě, prosba o možnosti individuálních schůzek - projednání jednotlivých požadavků, nenechávat požadavky až na schůzku s vedením
 • v databázi věcí k zapůjčení máme stany (3x3m, 3x6m, reprobednu, lavičky, promítací plátno)

další schůzka 29.6.2016 v 15.00 hod.

Zapsala:       Radka Remarová

 

ZÁPIS ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 29.6.2016

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Kadlec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

 

Mgr. Zdeněk Navrátil

* získali jsme z kraje dotace na přípravu projektové dokumentace na vedení nemotorové dopravu 1/19 Jamské ( Veselíčko – Mělkovice)

* na Novoměstské nelze, nedoporučuje se na stávajícím tělese oddělovat cyklostezku

* nabízíme prostor ve Žďárském zpravodaji - pravidelná rubrika (co se událo + foto)

Veselíčko

Kulturní dům:

Ing. Jaroslav Kadlec

* zjištěn stávající stav

* máme návrh rekonstrukce soc.zařízení (včetně bezbariérových přístupů),

* prosba o zajištění schůzky: nejdříve vedení, poté Mělkovice, Veselíčko

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement

* schůzka do poloviny srpna přímo na místě

* 14 dní před schůzkou zaslat materiál na OV v elektronické podobě

* schůzka: max.2 zástupci z OV Veselíčko a Mělkovice, vedení města Žďár n.S., Ing. Kadlec, Ing. Škodová (připomínkování možné zaslat elektronicky, probrány budou přímo na místě)

* budova je zkolaudována jako průmyslový objekt, není možné jí využívat pro veřejnost

* veškeré požadavky se průběžně řeší (elektrika: .hřiště – hotovo, průřez větví podzim, cesty řeší pan Kasper s panem Pitkou, zjištění děr na komunikace bude přímo na místě: p. Remarová)

* poděkování OV vedení města za dobrou spolupráci, řešení problémů

* prosba o dodání kontejneru na papír

Radka Remarová

* čerpání z položky OV probíhá průběžně, bez problémů

další schůzka 14.9.2016 v 15.00 hod.

Zapsala: Radka Remarová

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 14.09.2016

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Jaroslav Kadlec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka,  Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Andrea Kučerová, Martina Němcová, Milan Zich, Radka Remarová

 

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Od místní části Veselíčka, Stržanova jsme již obdrželi návrh, žádost investice pro rok 2017. Mělkovice ve spolupráci s p.Remarovou dodají. Některé věci jsou již ve fázi projektování a rádi bychom žádali o dotaci na SFDI. Některé požadavky budou moci být splněny, realizovány v roce 2017, některé jsou delšího časového rozsahu.

Příští setkání (schůzky plánovat cca po 6 týdnech) bychom již měli mít žádosti spřipomínkovány z hlediska realizovatelnosti.

Každý organizátor akce má za povinnost prostor, ve kterém akci pořádá, uklidit. Kontejnery vám můžeme na požádání do místních částí dodat. Po akcích, naplnění těchto kontejnerů na objednání zajistíme vývoz, který bude hrazen z položky OV.

Veselíčko

Rádi bychom tak, jako na Stržanově je nyní v přípravě, zregenerovali zeleň na Veselíčku, upravili okolí KD, hřiště. Na jaře 2017 bychom měli mít po diskusi s vámi představu, mohli bychom začít připravovat projekt. Pokud vše dobře půjde, začali bychom v mimovegetační době (na podzim)  s kácením.

Ing. Jaroslav Kadlec

Místní část Radonín si zajišťuje sečení trávy sama, proplácíme benzín.

V případě vlastních aktivit – sečení, úprav ploch není problém proplatit naftu, benzín.

Za sečení okolo silnic III. třídy zodpovídá Správa a údržba silnic. Pokud budeme žádat SÚS o sečení v místních částech nad jejich plán, budou nám účtovány vícenáklady.

Stará cesta v Mělkovicích je zatím pro momentální potřeby dostatečně udržována (dle OV se využívá na procházky maminek s dětmi).

Dotaz Veselíčka na biopopelnice - z kraje jsme obdrželi neoficiální zprávu, v dotaci jsme uspěli. Jakmile budeme mít potvrzeno, zakoupíme, dodáme.

Cena 1 koše je 1.800KčRadka Remarová

 

Informace o jednotlivých akcích, které se v průběhu prázdnin v místních částech konaly a v měsíci září ještě konat budou.

 

Veselíčko                    02.07. Diskotéka 

30.07. Železný hasič  - soutěž O nejtvrdšího hasiče Veselíčka

13.08. Turnaj v ping pongu.

28.08. Dětský den - olympiáda  - hřiště Veselíčko + okolí

18.09.  Turnaj – nohejbal

Žďárský zpravodaj  

V září vyjde článek o místní části Veselíčko, poděkování paní Blažíčková, který nám příspěvek poslala.  Na měsíc říjen o napsání článku byl požádán OV Mělkovice, listopad bychom dali prostor Stržanovu a v prosinci místní části Radonín.

Místní části žádají o častější sečení trávy, plochy, okolo silnic.

Veselíčko          

Kulturní dům - okolí opraveno ke spokojenosti OV, dne 8. 9. proběhla pracovní schůzka vedení města a TSBM, OV byl o studii informován

9. 9. 2016 schůzka se zástupcem OV panem Blažíčkem – zkontrolovány veškeré požadavky, všechny jednotlivé body zkontrolovány, odsouhlaseny ke spokojenosti OV.

Vstupní brána na hřiště (koroze, chybějící krytky na slopky, uchycení pletiva do rámu, zavírání branky) - zadáno firmě, během příštího týdne bude opraveno (12.9.-16.9.2016).

Žádost o přesunutí pomníku po projednání s vedením města a s městským architektem bylo dohodnuto, že přesunutí pomníku bude realizováno po zpracování studie veřejného prostoru kolem bývalého KD, ze které bude nejprve určeno nejvhodnější místo na umístění pomníku v kontextu s celkovým řešením a teprve následně na to bude požádáno o povolení přemístění a toto přemístění projednáno. Vzhledem k časovému harmonogramu přesunu doporučujeme řešit úpravu stávajícího prostranství pomníku živým plotem, který by jej oddělil od hrací plochy. Případnou úpravu je nutné projednat s konzultujícím architektem Ing. arch. Ryškou - odpověď ORUP  (pan Zbyněk Ryška byl již o stanovisko požádán, zašle návrh).  

OV by rád přemístil pomník ke Kapličce.

Zrcadlo na křižovatce u Stejskalu – umístěno.

Cesta, kanál u Brostíkových – dokončeno.

Vybudování plochy pod kontejnery v současné době to není z hlediska fin. možné, dokončují se práce na jiných místech, dle možností.

Chodník okolo hasičárny - materiál dodalo město, práce – hasiči Veselíčko – velice pěkně uděláno.

další schůzka            09.11.2016 v 15.00

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďár nad Sázavou konaného dne 09.11.2016

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, JUDr. Stanislava Prokopová, Mgr. Martin Kunc, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Miloš Brabec, Martina Němcová, Radka Remarová

položka OV

Ing. Josef Klement

 • položka OV na 2017 se nemění, přepočet stejný jako v roce 2016 (příděl z rozpočtu města ve výši 333 Kč/obyvatele příslušné místní části Žďáru nad Sázavou, a to k 01.01. předcházejícího roku)

 Obecně závazné vyhlášky

 

 • vyhlášky budou zasílány OV k projednání, zpětného zaslání stanoviska OV, k zanesení požadavků OV do vyhlášky

Mgr. Zdeněk Navrátil: žádost o zaslání, nahlášení akcí po 22:00 pro rok 2017. Zachytit tradiční akce, nemusí se řešit datumově, důležitý je název akce.

Ing. Josef Klement

V červnu byla schválena (23. 6. 2016, platí od 24. 6. 2016, účinnost od 15. 7. 2016) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. V roce 2017, pravděpodobně v lednu nebo v únoru, se bude řešit vyhláška týkající se psů, veřejného pořádku (hluk o sobotách a nedělích, státních svátcích).

JUDr. Stanislava Prokopová

Vyhláška (veřejný pořádek) včetně mapového podkladu bude zaslána (koncem listopadu, začátkem prosince) OV k projednání. V případě potřeby, zájmu OV je možné zanést, zakreslit do podkladu místa, která OV požaduje. K projednání na ZM se připravuje na leden 2017.

K majetkoprávním úkonům bude požadováno, tak jako doposud, stanovisko OV (prodeje, směny, pronájem …)

Mgr. Martin Kunc

Veřejný pořádek – o nedělích a státních svátcích se zakazuje provoz veškerých hlučných strojů a přístrojů, zařízení. Vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství, které jsou specifikována.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů (http://www.zdarns.cz/vyhlasky/v032012.pdf)  na veřejném prostranství je v místech, kde docházelo k vážnému, opakovanému narušování veřejného pořádku. Veškerá místa jsou vyjmenována, zaznamenána do mapového podkladu.

 

 • dle zjištění jak na MP, tak i PČR v místních částech nebyly zaznamenány vážné problémy, nedochází zde k narušování veřejného pořádku, k trestné činnosti. V případě podezření na trestnou činnost je potřeba hned volat na MP.

 

Prohrnování silnice – v případě problému zavolat na dispečink MP.

Měření – ano, dle nové metodiky se radar nastavuje na 54Km, pokud dostaneme podnět, požádáme PČR.

 

Veselíčko

Radka Remarová

 • z důvodu plánované revitalizace zeleně odložena žádost přemístění pomníku – budeme řešit komplexně
 • popelnice na papír bude hned po novém roce – slíbeno paní Kozákovou
 • vybudování plochy pod kontejnery – jaro 2017
 • biopopelnice – dodání: leden – únor 2018

Projednávání návrhu rozpočtu:

1.  Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové – 2017 projekt

Mgr. Zdeněk Navrátil: nyní se připravuje žádost na SFDI (leden 2017) na chodník na Mělkovicích, část u Zámku a doplnění chodníku na ul.Žižkova, teoreticky v červenci bude II.kolo – mohla by se žádost podat, pokud nebude II.kolo dotace vyhlášeno, podáme žádost v roce 2018

2.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)

3.  Sociální zařízení v hasičské zbrojnici

4.  Výměna vrat v hasičské zbrojnici

5. Strouha od kapličky směrem k obchodu

 • upřesnit od OV místo, nedoporučuje se zatrubnění, nutný projekt

6. Zavedení pitné vody na výletiště – projekt 2017

7.  Oprava nájezdu na silnici (vedle hasičské zbrojnice cesta k rybníku vedle hasičské zbrojnice)

 • upřesnit místo od OV
 • ano – jaro 2017

další schůzka:            11.01.2017  15:00  v zasedací místnosti rady města

Zapsala:                      Radka Remarová