Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze za rok 2015

4. 1. 2015

 

1. schůze 5.2.2015

Přítomno: 5 členů

Program schůze:

1. Mobilní oplocení pod KD (směr Kulhánkovi)

- proběhlo hlasování

- pro: 4, proti: 1

-osadní výbor je pro oplocení, bude se to řešit na příští schůzce s panem Odvárkou

2. Projednat zrcadla (u KD a na křižovatce u Stejskalu)

- osadní výbor se rozhodl, stát si za svými požadavky ohledně obou zmíněných zrcadel, opět se bude řešit na příští schůzce

3. Používání místnosti v KD

- zajištění elektrikáře (výměna hliníkového kabele za měděný), bude se řešit při jednání s panem Odvárkou

- zkušební provoz místnosti zahájen již od začátku jarních prázdnin, sestaven provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD CLUBU

1. Klubovna slouží všem občanům Veselíčka

2. Dodržování zásad B.P. a PO při používání

3. Přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu

4. Zákaz používání spotřebičů vyšší výkonnosti

5. Při používání WC dbát hygienických zásad

6. Po skončení dbát na vypnutí el. spotřebičů

7. Zákaz vstupu do ostatních prostor fa.ODAS

8. Za uzamčení zodpovídá: Blažíček, Dvořáková

9. Za pořádek a čistotu zodpovídá služba

10. Kontrolu mohou provádět členové O.V.

11. Platnost tohoto řádu začíná dne 1.2.2015

12.Ukončení činnosti bude možno ihned po nesplnění provozního řádu nebo při jiných závažných důvodech

4. Diskuze ohledně budoucí spolupráce s OV Mělkovice

- budoucí spolupráce se nebráníme, spolupráce ohledně využívání KD se bude řešit po návštěvě u pana starosty

5. Sdělení o termínu schůzky s vedením města Žďáru nad Sázavou ostatním členům OV a příprava na tuto schůzi

- termín schůze je 20.2.2015 ve 13.hodin

- příští schůze osadního výboru je 19.2.2015 v 18.hodin

- příští schůzka s panem Odvárkou je 12.2.2015 v 15.hodin

Schůzka osadního výboru s firmou ODAS

Přítomni: Za OV :Blažíček, Michal, Šíma, Brabec

                 Za ODAS: Strejček

- mobilní oplocení bude, již je na místě

- finanční nabídku na vybudování zrcadel předloží komunální odbor města, který se dál bude naším jménem bavit s panem Odvárkou

- místnost je již používána, pan Strejček zjistí finanční záležitosti ohledně výměny kabelů a nabídku předloží panu Odvárkovi

- zbylé body se znovu zkontrolovali, něco funguje jak má, něco ne, budeme dál sledovat, další schůzka bude do poloviny dubna

2. schůze 19.2.2015

Přítomno: 5 členů

Program schůze:

- příprava na schůzku se starostou a místostarostou ZR

1. Žádost pro rok  2015

2. Územní plán obce

3. Zimní údržba a prohrnování obce (pozdní příjezdy, telefonní číslo na řidiče)

4. Kanalizace-projekt

5. Jmenný seznam obyvatel veselíčka

6. Označení autobusové zastávky na obou stranách vozovky

7. Zastavování spěšných vlaků ve Veselíčku (sobota, neděle)

8. Kulturní dům (žádost)

Schůzka s panem starostou a místostarostou na MÚ ZR 20.2. 2015

Přítomni: Za OV: R. Kaláb, M. Brabec, J. Blažíček, J. Šíma

               Za město ZR: Mgr. Navrátil, Ing. Klement, ing. Kadlec

- seznámení zástupců města s vývojem údálostí ohledně jednáních s panem Odvárkou(ODAS)

- seznámení s připravenou žádostí

1. Žádost pro rok 2015 (k nahlédnutí v odkazu žádosti)

- kompletní hřiště je slíbeno vybudovat ještě v letošním roce

- s chodníkem se v letošním roce nepočítá, spíše ani do budoucna (problémy s pozemky)

- zrcadla se řeší s panem Odvárkou, doufáme, že se vyřeší co nejdříve

- s opravou cesty se počítá v letošním nebo příštím roce, jakou formou bude oprava provedena se ještě neví

- vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u hasičárny nám bylo přislíbeno

- body 6.a 7. Ing. Kadlec (komunální odbor) bude řešit, zjistí co se s tím dá dělat a bude nás informovat

2. Na územní plán se bude pan starosta informovat na příslušných odborech a do příští schůze zjistí nějaké informace

3. Zimní údržba je problémová, Ing. Kadlec dostal stížnosti a vše nahlásil na Agroslužby a.s, kde byla sjednána náprava, funkčnost se nedala zjistit, protože od té doby nijak moc nesněžilo, kdyby nastal problém, tak informovat Městskou policii, linku 156, kde můžeme hlásit problém a oni vše zařídí

4. Kanalizace v brzké době nebude, je to veliká investice a město má nařízeno od ochránců přírody do konce roku 2016 vybudovat kanalizaci pro Radonín, takže ten je teď na řadě

5. Dostal jsem kontakt na příslušný odbor, ale ze zákona nám nelze poskytnout ani jmenný seznam osob

6. Ing. Kadlec zajistí označení autobusové zastávky v obou směrech

7. Ing. Kadlec zkusí dát požadavek na České dráhy

8. Předána samostatná žádost o užívání KD, vše se bude řešit ke konci roku, před odchodem ODASU z budovy

- pan starosta nás informuje o vzniku komise osadních výborů, která vznikne z dvou členů každého OV, dále v ní bude pan starosta, místostarosta a člen rady města ing. Zlesák, který by měl tuto komisi na starosti

Schůzka dvou členů z každého OV s vedením města ZR 26.2.2015

ZÁPIS

 Ze společného setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí (MČ) města Žďáru nad Sázavou konaného dne 26. února 2015 od 16:30 MÚ Žďáře nad Sázavou

Přítomni: Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Radek Zlesák Andrea Kučerova, Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Stanovení systému komunikace MČ a města

2. Návrh řešení financování místních částí dle zkušeností OV

3. Diskuze

1. Stanovení systému komunikace MČ a města Zúčastnění zástupci vedení města i jednotlivých MČ se shodli na vytvoření pracovní skupiny v zastoupení dvou zástupců z každé MČ a starosty, místostarosty a člena rady města Radka Zlesáka. Garantem této pracovní skupiny byl jmenován člen rady města Radek Zlesák.

Úkoly této pracovní skupiny:

-vytvoření systému komunikace mezi vedením města a MČ

-úprava financování MČ s reflexí na provozní náklady MČ a na rozvoj komunitního života

 2. Návrh řešení financování místních částí dle zkušeností OV

Návrh financování se bude zabývat těmito kategoriemi:  

Podpora komunitního života v MČ

- zástupci MČ předloží návrh stanovení finanční částky pro podporu komunitního života MČ a popis plánovaných akcí.

  Údržba, drobné investice, opravy

- zástupci MČ předloží návrh rozsahu údržbových prací, drobných investic a oprav, které jsou schopni a ochotni vykonávat vlastními silami.

 3. Diskuze

- stávající akutní požadavky jednotlivých osadních výborů budou směřovat elektronickou poštou na příslušné vedoucí odborů a v kopii na pana starostu a místostarostu.

 Termín a místo dalšího jednání: 19. 3. 2015 v 15:30 v budově MÚ

 

3. schůze 5.3.2015

Přítomno: 5 členů

- 10.3.2015 byla domluvena schůze všech osadních výborů, na které se dohodneme ohledně návrhu financování místních částí, viz. Zápis z jednání uveden výše

- na dnešní schůzi jsme si probrali návrh OV Stržanov a domluvili jsem se na některých bodech, které jsou přijatelné, a které zase ne, pan Blažíček vypracoval návrch, který byl projednáván na schůzi, která proběhla 10.3.2015

- výsledky těchto schůzí zveřejním až se na něčem domluvíme, příští schůze pracovní skupiny OV je naplánovaná na 19.3. 2015, tak poté tady zveřejním nějaké informace, jednání jsou dlouhá a složitá

4. schůze 26.3. 2015

Přítomno: 5 členů

- na schůzi dvou zástupců z každého OV (za nás Kaláb, Blažíček) jsme se bavili o možnostech financování různých aktivit a údržbových prací, které bychom byli ochotni vykonávat sami

Zde je návrh Veselíčka:

Návrh provozních položek pro přímé financování OV:

1)      Údržba veřejné zeleně respektive sečení trávy v zastavěné oblasti  

-          Místní části spadají do zóny kde je realizované sečení trávy pouze 2x ročně, což je absolutně nedostačující. Navrhujeme, aby si  sečení obce proběhlo 4x za sezónu.

2)      Údržba, opravy místního hřiště:

-          Obnova poškozených herních prvků, nákup nových (hračky, sportovní potřeby jako jsou míče, sítě a podobně - do oprav či vytvoření nových herních prvků bude vložena dobrovolnická práce občanů).

 

3)      Údržba veřejného prostranství  

-          Oprava, zajištění odpadkových košů pro obec

-          Údržba pořádku zastávek BUS (odklízení sněhu z přístupových cest a prostoru zastávek)

-          Údržba obecních vývěsek, informačních tabulí včetně zajištění textu informujícího o zajímavostech v okolí – bude vložena dobrovolnická práce

-          Zajištění a údržba laviček pro odpočinkové zóny

-          Ostatní drobné výdaje ( tématická výzdoba, materiál, pracovní pomůcky )

4)      Velkoobjemové kontejnery

-          dle aktuální potřeby obce – stávající vývozy jsou nedostačující a v nevhodnou dobu.

 

5)      Příspěvek na činnost osadního výboru – proplacení telefonů, cestovného, kancelářských potřeb zejména papír a barva do tiskárny, občerstvení na veřejné schůze, brigády, zakoupení potřebného vybavení pro činnost OV – laminovací přístroj apod.

 

 

Dále navrhujeme řešit:

-          Zavedení hlášení městského rozhlasu do MČ

-          Možnost zajištění WC na hřištích MČ – hřiště zde slouží jako společenský prostor pro komunitní život, pořádají se zde nejrůznější akce

 

 

Příspěvek na komunitní život a zachování tradic:

-          V místních částech veškerou kulturní a sportovní činnost zajišťují osadní výbory. Bohužel se OV nemohou účastnit žádných grantů vyhlášených městem. Vzhledem k tomuto omezení navrhujeme uvolnit v rozpočtu od roku 2016 částku  ve výši 220.000,-Kč jako příspěvek na komunitní život pro 4 místní části. Z toho paušál 5.000,-Kč každé MČ, zbývajících 200.000,- rozdělit dle počtu obyvatel – cca 333Kč/osoba. Vzhledem k výši příspěvků jednotlivým spolkům z grantů města se jedná o částku adekvátní.

         

 Počet obyvatel místních částí ke dni 2.3.2015:

 

Název části obce     počet osob     333,-Kč/osoba

Mělkovice                 104        34.667,- + 5.000,- = 39.667,-

Radonín                   68          22.667,- + 5.000,- = 27.667,-

Stržanov                  241         80.333,- + 5.000,- = 85.333,-     

Veselíčko                 187         62.334,- + 5.000,- = 67.334,-

 

 

Příklad využití ve Veselíčku

 

Celkem tedy pro Veselíčko 67.334,- Kč

 

-          1) Hrkání před velikonočními svátky – údržba a obnova hrkajícího náčiní

-          2) Pálení čarodějnic 

-          3) Dětský den spojený s místní poutí 

-          4) Tradiční turnaj ve stolním tenisu

-          5) Rybářské závody

-          6) Rozloučení s prázdninami – celodenní program pro děti

-          7) Lampionový průvod

-          8) Setkání rodáků

-          9) Mikulášská nadílka – údržba a obnova kostýmů

-          10) Předvánoční zábavné odpoledne pro děti včetně rozdávání dárků

-          11) Předvánoční sousedské posezení pro dospělé

-          12) Hasičský den pro děti

-          13) Lyžařské závody pro děti a dospělé

-          14) Zapojení mládeže do kroužku SDH

-          15) Návštěva přestárlých občanů

 

-toto je návrh, který byl předán panu starostovi ZR, návrhy jednotlivých OV jsou z větší části totožné a město ZR se jimi bude dál zabývat

- na další schůzi OV si máme připravit soupis větších investic, které budou případně zahrnuty do rozpočtu pro příští rok

- upřímně musím napsat, že žádost pro rok 2015 vidělo nové vedení město až letos na naší první schůzce, minulé vedení města se neobtěžovalo naši žádost předat, tzn. se začíná skoro od nuly

- dále jsem se dohodli, že Roman Kaláb do příště přinese možnosti koupě skákacího hradu

5. schůze 23.4. 2015

Přítomno: 5 členů

- seznámení ostatních členů ohledně minulé schůze členů OV s vedením města, kde se probíraly větší investice pro příští rok (za nás Kaláb, Brabec)

- zde je náš návrh:

Žádost osadního výboru Veselíčko

1. Kompletní přestavba hřiště a výletiště (dětské hřiště pro nejmenší samostatně oddělené od zbytku areálu, lavičky, oplocení celého objektu, osvětlení hřiště, vykácení stromů a celková úprava terénu).

2. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové stanici.

3. Zbudování dopravních zrcadel z důvodu bezpečnosti silničního provozu (zatáčka u kulturního domu, křižovatka u č.p.26).

4. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood).

5. Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u hasičské zbrojnice (viz. Mělkovice). V této době je tam pouze kontejner na plasty, tímto žádáme o doplnění kontejnerů na sklo a papír.

6. Zajistit odvodnění ulice (cesty) kolem čísel popisných 75, 68, 72 a 69, voda zde teče dolů na silnici a přes ni dále do zahrad a domů majitelů čísel popisných 30, 29 a 28.

7. Zajistit odvodnění či nějakým způsobem zabránit vyplavování písku a štěrku na silnici a křižovatku u obchodu z horní cesty od čísla popisného 53. Cesta je štěrková, písčitá a při každém větším dešti se vyplaví velké množství štěrku, písku na silnici a křižovatku u obchodu.

8. Kulturní dům, předání kulturního domu firmou ODAS, rekonstrukce budovy

9. Nákup stolu pro stolní tenis

10. Nátěr stropu a podhledu zastávky ZDAR a její osvětlení

11. Označení zastávky ZDAR

- žádosti všech OV byly městu předloženy, příští schůze je naplánovaná na konec května 2015, kde bude pan Kadlec (komunální odbor) a budeme řešit co je reálné a co ne

-dále apelujeme na radu a zastupitelstvo města, aby co nejdříve projednali naše návrhy a tím nebyla naše práce a úsilí k ničemu, doufáme, že se nám alespoň něco z našich žádosti podaří realizovat

- Roman přinesl vytisknuté skákací hrady a jednoznačně byl jeden z nich vybrán, v co nejkratší době bude hrad zakoupen a bude využíván pro veškeré akce osadního výboru a SDH Veselíčka, zkrátka pro akce naší vesnice

- byla domluvena schůzka s panem Odvárkou (ODAS), jelikož se neplní body, které nám byly slíbeny, schůzka se uskuteční 29.4. 2015

Obsah schůze:

1. Parkování se nám stále nelíbí. Pan Strejček parkuje na místě, které jsme řekli, že se nám to nelíbí. Auta zaměstnanců ze začátku parkovala na místě u firmy ZETA, to už ale neplatí.

2. Úklid v okolí budovy je nedostatečný. Nepořádek po silnici a v celém okolí firmy po pracovní době i víkendech.

3. Zelený kontejner je opět blíže silnici

4. Pracovní klid se do 7.00 ráno nedodržuje. Máme stížnosti od lidí z okolí budovy.

5. Po nějakém čase se opět vrátila pračková metoda na drobný odpad, i když zde byl umístěn malý kontejner na tento odpad.

6. Oplachtování kontejnerů nefunguje dle domluvy, minulý týden jsme to při schůzi osadního výboru viděli všichni.

7. Místnost mládež využívá, ale máme k tomu připomínky. Místnost byla užita pro nějakou oslavu zaměstnanců firmy, od té doby ji zamykáme, byl zde nehorázný nepořádek, láhve od alkoholu, krabice od chlebíčků atd., viz FOTO. Slíbená oprava elektrického vedení se také nekonala.

8. Budeme řešit na místě (zrcadlo)

9. Označení překážky není téměř žádné. Slíbený maják není, trojúhelník se dává na místo, kde je v podstatě k ničemu. Bylo nám řečeno, že velký kamión k nám již jezdit nebude, ale již nějaký čas opět jezdí a blokuje na velkou dobu dopravu a je nedostatečně označen jako překážka na silnici.

10. Kontejnery bývají jak po pracovní době otevřené, dokonce i přes víkend.

11. Oprava střechy byla v plánu na jaro, zatím se nic neděje.

12. Vysazení stromu se bude řešit na místě.

13. Mobilní oplocení nedošlo do finální fáze, kdy bylo slíbeno překrytí plotů zelenou sítí.

Schůzka 29.4. 2015 s panem Odvárkou (ODAS)

Přítomni za OV: Kaláb, Blažíček, Šíma, Michal

Za Odas : Odvárka, Strejček

- vedoucí tvrdil, že nikdo ze zaměstnanců v okolí KD neparkuje, mi tvrdili opak, v podstatě nám řekl, že si vymýšlíme, pan Odvárka sjednal nápravu u pana vedoucího a parkování by mělo od zítřka fungovat dle domluvy, tzn. pan Strejček na zpevněné ploše pod KD, ostatní zaměstnanci u firmy Benawood

- na místě byly ukázány střepy po celé silnici, zítra by mělo být vše zameteno a vedoucí by měl vše hlídat do budoucnosti

-  pracovní klid je dle vedoucího dodržován, nikdy se nestalo, že by někdo něco venku dělal dříve jak v 7.00 hodin ráno, nám se množí stížnosti lidí z okolí, kdy je zde nehorázný hluk již okolo 6.hodiny, ale zde řekl vedoucí, že si opět vymýšlíme a jen se snažíme je odsud vyhnat, dokonce prý nabádáme lidi, aby si vymýšleli, pan Odvárka potvrdil pravidlo, že do 7.hodin je klid, máme dál sledovat a případně nafotit, či natočit opak

- podle pana vedoucího si opět vymýšlíme a mimo pracovní dobu se žádné pračky podél zdi (u vývěsky) nevyskytují, opět budeme hlídat a fotit

- oplachtování bude probíhat, na jeden kontejner, kde plachta chybí bude dodána

-  v klubovně prý byli pouze obyvatelé veselíčka, kteří měli sjednat úklid (v podstatě nám to bylo nedostatečně vysvětleno a asi to ani nemělo cenu řešit)

- zrcadlo má již svůj základ, v brzké době bude zřízeno

- označení překážky bylo opravdu nedostatečné, pan Odvárka zařídí nápravu zhotovením větší cedule pozor překážka

- kontejnery pan vedoucí přiznal, že se občas nezavírají, opět pan Odvárka přikázal zavírat

- oprava střechy a okapů byla přislíbena do půlky května

- vánoční strom si zařídíme sami, pan Odvárka jej poté zaplatí

- zhruba do 14.dnů budou pořízeny maskovací sítě na mobilní oplocení

- další schůzka je v plánu na 20.5.2015

 

Schůzka 20.5. 2015 s panem Odvárkou (ODAS)

Přítomni za OV: Kaláb, Blažíček, Šíma, Michal

Za Odas : Strejček

- situace ohledně klidu a pořádku se od minulé schůzky zlepšila

- parkování v pořádku

- zrcadlo je již hotové

- cedule překážka na silnici by měla být v brzké době používána

- oprava střechy by měla také brzy proběhnout

- maskovací sítě byli opět slíbeny, ale zatím se nic neděje

- ohledně vánočního stromu byla panu Odvárkovi předložena nabídka, čekáme na vyjádření

 

Schůzka 20.5. 2015 s ostatními OV a vedením města

Přítomni za OV Veselíčko: Kaláb, Blažíček

Za město : Mgr. Navrátil,

- na schůzi se odsouhlasily tyto body:

Příspěvek na komunitní život a zachování tradic:

 

- v  místních částech veškerou kulturní a sportovní činnost zajišťují osadní výbory. Bohužel se OV nemohou účastnit žádných grantů vyhlášených městem. Vzhledem k tomuto omezení navrhujeme uvolnit v rozpočtu od roku 2016 částku  ve výši 220.000,-Kč jako příspěvek na komunitní život pro 4 místní části. Z toho paušál 5.000,-Kč každé MČ, zbývajících 200.000,- rozdělit dle počtu obyvatel – cca 333Kč/osoba. Vzhledem k výši příspěvků jednotlivým spolkům z grantů města se jedná o částku adekvátní.

 

Návrh provozních položek pro přímé financování OV - Veselíčko:

1) Údržba, opravy místního hřiště 35.000,- Kč:

- nátěry ploch herních prvků, laviček, plotů, (zahrnuje barvu, štětce a další materiál,  práce bude dána dobrovolnickou činností občanů obce)

- výměna písku v pískovišti, ( zajistíme likvidaci písku starého a dovoz nového )

- obnova poškozených herních prvků, nákup nových, sportovní potřeby, (jedná se o paušální částku…do oprav či vytvoření nových herních prvků a dalšího zařízení hřiště bude vložena dobrovolnická práce občanů)

2) Údržba veřejného prostranství 65.000,- Kč (odpadkové koše, zastávka BUS, vývěsky, lavičky, informační tabule, veřejné plochy)

- oprava, zakoupení odpadkových košů pro obec – hřiště

- údržba pořádku zastávek BUS ( mytí skel, odstraňování plakátů,úklid včetně odklízení sněhu z přístupových cest a prostoru zastávek) – dohoda o provedení činnosti?

- údržba obecních vývěsek, zhotovení nových informačních tabulí včetně zajištění textu informujícího o zajímavostech v okolí

-zajištění a údržba laviček pro odpočinkové zóny

- ostatní drobné výdaje (tematická výzdoba, materiál, pracovní pomůcky)

- velkoobjemové kontejnery (dle aktuální potřeby, minimálně však 2x ročně na zeleň a 1xročně na směsný odpad – zajistíme likvidaci černých skládek v obci, budeme zajišťovat nezávisle na harmonogramu města)

- běžná údržba kapličky

- další operativní potřeby údržby

 

 

Dlouhodobé investice

 – na předminulé schůzce jsme předali seznam požadavků. Nicméně vzhledem k tomu, že každá obec ví sama nejlépe, který problém je akutní a který „ještě vydrží“, bude dobré si Vaše požadavky seřadit dle priorit. Poté proběhne jednání už zvlášť s každou místní částí. To znamená, že se sejde například Veselíčko s vedením města a domluví se dle svých potřeb a možností města jakým způsobem a v jakém časovém horizontu se dané požadavky budou řešit.

 

Oficiální zápis:


Ze společného setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí (MČ) města Žďáru nad Sázavou
konaného dne
20. května 2015 od 16:30 MÚ Žďáře nad Sázavou
Přítomni:
Zdeněk Navrátil, Radek Zlesák, Jaroslav Kadlec
Andrea Kučerová, Milan Zich, Alena Zichová, Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Roman Kaláb, Jaroslav Blažíček, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Seznámeni s Probační a mediační službou
2. Aktuální požadavky MČ
3. Návrh komunálních položek pro přímou správu OV
4. Diskuze
1. Seznámeni s Probační a mediační službou
Pracovníci Probační a mediační služby Žďár nad Sázavou seznámili přítomné s možností využití služeb této organizace při drobné údržbě jednotlivých místních částí (MČ). Svoji prvotní zkušenost s touto službou představila MČ Stržanov.
Zástupcům jednotlivých osadních výborů byly předány podklady týkající se možností využití služeb Mediační a probační služby včetně kontaktů na zodpovědné pracovníky.
2. Aktuální požadavky MČ
Byly projednány tyto aktuální požadavky:
 Veselíčko:
o Do 19.6. opatřit hřiště ve Veselíčku herními prvky a osvětlením – Kadlec
o Vznik druhého sběrného místa tříděného odpadu ve Veselíčku – OV Veselíčko navrhne vhodné místo
o Odbor komunálních služeb prověří možnost odvodnění požadovaných místních komunikaci – Kadlec
o Označení autobusové zastávky dle platné legislativy – Kadlec

6. schůze 21.5. 2015

Přítomno: 5 členů

- seznámení ostatních členů s vývojem schůzek s vedením města

- hlasování ohledně žádosti o prodej části  pozemku p.č. 1263/1 v k.ú. Veselíčko u ZR ve výměře cca 250 m2 u objektu č.p.28  za účelem zarovnání stávajících parcel manželům Švomovým, bytem Mrštíkova 1042, Nové Město na Moravě

 

- toto hlasování proběhlo před touto schůzí přes email, kde se každý člen vyjádřil

Pro:2

Proti:3

- OV obdržel upravenou žádost manželů Švomových

- hlasování ohledně žádosti o prodej části  pozemku p.č. 1263/1 v k.ú. Veselíčko u ZR ve výměře cca 150 m2 u objektu č.p.28  za účelem zarovnání stávajících parcel manželům Švomovým, bytem Mrštíkova 1042, Nové Město na Moravě

Pro: 2

Proti :3

- jako důvod byl majetkoprávnímu odboru sdělen nesouhlas s prodeji obecních pozemků, pozemek manželů Švomových je dostatečně velký pro stavbu rodinného domku

- na MÚ byl projednán příspěvek na opravu ,,boudy na hřišti´´, kterou provádí SDH, příspěvek bude poskytnut, doladí se pouze jeho výše

 

7. schůze 4.6. 2015

Přítomno: 4 členové

Omluven: Brabec

 

 - po emailové dohodě s panem Kadlecem domluven příspěvek na opravu boudy na hřišti ve výši 15 000 Kč, toto sděleno starostovi SDH

 

-  na schůzi jsme řešili umístění kontejnerů na plasty, papír, sklo u hasičské zbrojnice, dle našeho názoru zde kontejner, (v budoucnu kontejnery) nejsou estetické, po domluvě na místě samotném jsme rozhodli, že kontejnery necháme umístit na volné místo, před bývalou vodárnou (naproti hasičské zbrojnice), město nám vybuduje zpevněnou plochu a kontejnery zde umístí

 

Schůzka 9.6. 2015 s panem Dvořákem ohledně osvětlení hřiště a dalších problémů a požadavků

- osvětlení a zavedení elektrického proudu (zásuvek do boudy, buňky) nebude v předem slíbeném termínu do 19.6. 2015 (zdlouhavé vyřizování se společností EON), přislíbeno v horizontu 2 až 3 měsíců, sloupy budou stát dva

-  hrací prvky na dětské hřiště jsou již objednány, tzn., že alespoň tento slib bude dodržen a děti si již na naší pouť budou moci hrát na nových hracích prvcích

- ohledně oplocení pan Dvořák neměl informace, zjistí a zavolá nám během týdne

- kácení stromů (bříz u pomníku) se bude řešit až na podzim

- pan Dvořák zařídí označení autobusové zastávky cedulí ZDAR v obou směrech a dále zařídí natření stropu, podhledu a střechy autobusové zastávky

- během prázdnin by měl být dokončen nový bezdrátový rozhlas, kde bude možno vysílat rozhlas ze Žďáru nad Sázavou, případně bude možno hlásit i rozhlas vlastní

- kabelový rozvod starého rozhlasu bude zlikvidován, stejně jako některé osamocené sloupy, na některých je totiž veden telefon

Schůzka 14.9. 2015 se zástupci města v místě naší obce

Projednávána byla tato žádost:

Žádost osadního výboru Veselíčko

1. Kompletní přestavba hřiště a výletiště (dětské hřiště pro nejmenší samostatně oddělené od zbytku areálu, lavičky, oplocení celého objektu, osvětlení hřiště, vykácení stromů a celková úprava terénu).

2. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové stanici.

3. Zbudování dopravních zrcadel z důvodu bezpečnosti silničního provozu (zatáčka u kulturního domu, křižovatka u č.p.26).

4. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood).

5. Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u hasičské zbrojnice (viz. Mělkovice). V této době je tam pouze kontejner na plasty, tímto žádáme o doplnění kontejnerů na sklo a papír.

6. Zajistit odvodnění ulice (cesty) kolem čísel popisných 75, 68, 72 a 69, voda zde teče dolů na silnici a přes ni dále do zahrad a domů majitelů čísel popisných 30, 29 a 28.

7. Zajistit odvodnění či nějakým způsobem zabránit vyplavování písku a štěrku na silnici a křižovatku u obchodu z horní cesty od čísla popisného 53. Cesta je štěrková, písčitá a při každém větším dešti se vyplaví velké množství štěrku, písku na silnici a křižovatku u obchodu.

8. Kulturní dům, předání kulturního domu firmou ODAS, rekonstrukce budovy

9. Nákup stolu pro stolní tenis

10. Nátěr stropu a podhledu zastávky ZDAR a její osvětlení

11. Označení zastávky ZDAR

Body jsme si prošly a podívali jsme se na daný problém přímo na místě. Body 4, 6,7,8 byli po projednání odsunuty do budoucna (zkrátka to město v příštím roce neudělá).

- zde je tedy předělaná žádost s krátkými vyjádřeními  (při dotazech pište na mail, zodpovíme)

 

Žádost osadního výboru Veselíčko

 

1. Kompletní přestavba hřiště a výletiště (dětské hřiště pro nejmenší samostatně oddělené od zbytku areálu, lavičky, oplocení celého objektu, osvětlení hřiště, vykácení stromů a celková úprava terénu).

(dodělat pískoviště, nainstalovat skluzavku – obojí mělo být během prázdnin, dodělat uzavírání branky a plot ze spodní části hřiště, slíbili nápravu)

 

2. Zbudování dopravního zrcadla z důvodu bezpečnosti silničního provozu (křižovatka u č.p.26). Křižovatka tvaru T, ve výhledu brání výstavba nového rodinného domu

(slíbeno)

 

3. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood).

(slíbeno alespoň zarovnání děr)

 

4. Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u staré budovy vodárny (viz. Mělkovice). V této době je tam pouze kontejner na plasty, tímto žádáme o doplnění kontejnerů na sklo a papír.

(slíbeno na jaro, společně s vydlážděním vchodu do hasičské zbrojnice)

 

5. Kulturní dům, předání kulturního domu firmou ODAS, rekonstrukce budovy

(schůzka začátkem prosince s ODASEM, k 31.12. 2015 ODAS v KD končí, pan starosta slíbil, že se pokusí do rozpočtu protlačit peníze, které budou třeba na rekolaudaci zpět na kulturní zařízení, zbytek prací na KD by se mohl řešit dobrovolnicky za materiál od města)

 

6. Nátěr stropu a podhledu zastávky ZDAR a její osvětlení

7. Označení zastávky ZDAR

(bod 6. a 7. slíben v červnu panem Dvořákem, dosud se nic neuskutečnilo, mělo to být během července hotové, slibili nám nápravu)

7. schůze 4.10. 2015

Přítomno: 5 členů

-  na schůzi jsme řešili poslední žádost na vedení města a sestavili jsme pár bodů, které by se ještě do konce letošního roku měly uskutečnit

žádost na paní Remarovou, komunitní koordinátorku

1. Dětské hřiště - kdy se dodělá ten kousek plotu ve spodní části hřiště (u autobusové zastávky), kdy bude doděláno zavírání brány na hřišti

 

2. Jak to vypadá s žádostí ohledně zrcadla na křižovatce tvaru T

 

3. Kulturní dům - chci Vás poprosit o sjednání schůzky se stavebním odbore, s panem Odvárkou, s námi, s Vámi, možná by se mohl zúčastnit i pan starosta a pan Kadlec, to nechám na Vás....dle mých informací tam bude ODAS pouze do konce listopadu

 

4. Není náhodou někde na úřadě nějaké osvětlení na vánoční stromek...budeme ho mít asi 2,5 až 3 metry vysoký...od nějakých zdrojů jsem slyšel, že město toho má dost....možná by nebyla špatná i výzdoba na sloupy, jak byla na Mělkovicích

 

5. Množí se mi dotazy od lidí, jak je to s popadaným listím

 

např. volala mi jedna paní, že kolem jejího pozemku shrabala listí ze stromů, které jsou na obecním pozemku, i ten prostor co shrabala je obecní, ale nechce to na svoje náklady nijak odvážet....je to zkrátka na hromadě....celkově je ale ve Veselíčku celkem dost veřejných prostorů, které se ani neshrabou... nemělo by město někoho poslat??...nebo to máme dělat sami a jen třeba někdo alespoň přijede a listí odveze??....zkuste mi to prosím nějak zjistit...děkuji

8. schůze 19.11. 2015

Přítomno: 5 členů

- OV obdržel žádost pana Ing.Mrkose, bytem Veselíčko 24 na odkoupení pozemku o rozloze 31 m2 z p.č.1582/1. Jako důvod byl uveden vjezd na pozemek, oprava budovy a občasné složení a naložení nákladu. OV nedoporučil pozemek prodat. Nebyl zde pádný důvod k doporučení prodeje. K uvedeným důvodům pana Ing. Mrkose může tento pozemek sloužit, aniž by byl v jeho vlastnictví.

- v minulém týdnu byl vysazen vánoční strom u budovy KD,  27.11. 2015 bude slavnostně rozsvícen, prozatím ručně, poté přes veřejné osvětlení

-6.12. 2015 se bude v místním hostinci konat Mikulášská besídka, kterou uspořádáme společně s OV Mělkovice

9. schůze 16.11. 2015

-schůze s OV Mělkovice ohledně Mikulášské besídky

- rozdělení jednotlivých úkolů pro besídku

- informace ohledně KD projednány s panem Ing. Zástěrou